สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,939
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ผ่านโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 15:07:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,938
 เรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 14:47:34 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,937
 เรื่อง : โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 405 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 13:50:41 น. ]

รับแล้ว : 209 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 196 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,936
 เรื่อง : แจ้งประกาศเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 13:46:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,935
 เรื่อง : การรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 13:32:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,934
 เรื่อง : ขออนุญาตตั้งตู้บริจาคเงินโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 13:26:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,933
 เรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 12:42:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,932
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแนะนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่ที่ 10
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 12:17:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,931
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง งานประเพณีอัฏฐมีบูชา
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 12:10:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,930
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 11:52:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,929
 เรื่อง : ขออนุญาตตั้งตู้บริจาคเงินโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 11:42:45 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,928
 เรื่อง : ขอควาามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 11:19:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,927
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ?ศิลปาธร? ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 11:13:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,925
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ได้มาซึ่ง สว.
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:52:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,924
 เรื่อง : การดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ได้มาซึ่ง สว.
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:48:15 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,923
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 1. อบต.ม่วงเจ็ดต้น 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:25:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,922
 เรื่อง : ส่งผลการปฏิบัติการผลตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:24:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,921
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการฯ หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:15:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,920
 เรื่อง : โครงการคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา แก้ไขผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:02:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,919
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวดอุตรดิตถ์ (แก้ไขประกาศ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 10:00:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,837 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129   | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๓๓๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖