สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,804
 เรื่อง : ขอสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการครัวเรือนสะอาดปรศจากโรคภัย
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:49:06 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,803
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:47:07 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,802
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ฯ
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อเบี้ย 2. อบต.ม่วงเจ็ดต้น 3. อบต.นาขุม 4. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:38:42 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,801
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:36:19 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,799
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม Uttaradit COPD Network and Recent Guideline Update Conference 2023
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:35:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,798
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:34:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,797
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:33:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,796
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:33:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,795
 เรื่อง : การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:33:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,794
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:31:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,793
 เรื่อง : รายงานผลดำเนินการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:30:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,792
 เรื่อง : ตอบรับการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:29:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,791
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:21:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,790
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบแจ้งการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและใบรับแจ้งการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 22
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 09:08:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,789
 เรื่อง : การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุสิ่งก่อสร้างฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 24 พค. 66 08:54:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,788
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ?ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 พค. 66 19:24:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,787
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 พค. 66 19:16:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,786
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีแผ่นดินไหว
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 พค. 66 18:59:59 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,785
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 พค. 66 17:24:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,784
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 พค. 66 17:22:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25   | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๙๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖