สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,055
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ปฏิทินปฏาิบัติงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 15:30:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,054
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 15:20:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,053
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 14:36:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,052
 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลด่านนาขาม [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 14:23:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,051
 เรื่อง : ตอบรับการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรและการศึกษาสำหรับบุตร
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 14:22:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,050
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 1/2565 เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 14:21:47 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,048
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 14:02:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,047
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมชี้แจงการแก้ไขรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจฐานราก
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:49:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,045
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมชี้แจงการแก้ไขรายละเอียดโครงการเศรษฐกิจฐานราก
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:42:00 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,044
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:29:47 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,043
 เรื่อง : แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นวิทยากรฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:28:42 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,042
 เรื่อง : ขอความร่วมมือแจ้งเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:28:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,041
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเปิดการเดินทางเข้า ? ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:27:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,040
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมในราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการขอรับเงินอุดหนุนร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 13:24:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,039
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 12:52:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,038
 เรื่อง : การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 12:32:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,037
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ (แก้ไขค่ะ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 12:28:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,036
 เรื่อง : การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 12:22:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,035
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก"
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 11:53:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,034
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 11:29:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63   | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖