สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,374
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:13:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,373
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปรับปรุงข้อมูลการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)หมวด6 มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:07:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,372
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 13:51:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,371
 เรื่อง : การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:44:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,370
 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้องสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) ครั้งที่ 17/2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:39:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,369
 เรื่อง : การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:37:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,368
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:36:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,367
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(กวป.) ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:21:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,366
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 190 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:08:46 น. ]

รับแล้ว : 140 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,365
 เรื่อง : กิจกรรม ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 4. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 5. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:06:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,364
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 215 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:05:16 น. ]

รับแล้ว : 56 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 159 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,363
 เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ 2. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:04:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,362
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมตามสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเ่ทอม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 10:30:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,361
 เรื่อง : ส่งข้อราชการการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 10:25:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,360
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 10:05:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,359
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข)
ผู้รับ : 396 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 09:43:33 น. ]

รับแล้ว : 183 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 213 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,357
 เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ และโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 09:35:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,356
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรเสวนา KM ONLINE
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 08:57:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,355
 เรื่อง : สำรวจความคิดเห็นในการจัดทำเนียบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 17:12:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,354
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 พค. 65 16:38:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๐๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖