สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,373
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:57:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,372
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม (ครั้งที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:49:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,371
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุุมโรคติดต่อ ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:41:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,370
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถนำขบวน
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:08:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,369
 เรื่อง : ส่งมติ กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:06:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,368
 เรื่อง : การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:05:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,367
 เรื่อง : ส่งมติ กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:05:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,366
 เรื่อง : ส่งมติ กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:04:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,363
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถยนต์โตโยต้า อัลฟาร์ด เพื่อต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 14:00:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,362
 เรื่อง : ขอเชิญเช้าร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม ของ อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด ทั้ง 12 สาขาในการเช้าร่วมนำเสนอผลงาน และคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค/ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:58:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,361
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:49:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,360
 เรื่อง : การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:48:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,359
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผักตบชวา
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:47:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,358
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:44:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,357
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมการรับลงทะเบียนและการรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:43:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,356
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:43:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,355
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดเดินทางมาราชการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:41:53 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,353
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มอบหมายภารกิจในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:38:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,351
 เรื่อง : ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:35:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,350
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคืนข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพคนทำงานในสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พย. 66 13:28:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๖๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖