สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,803
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-28 มิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 15:27:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,802
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 15:26:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,801
 เรื่อง : จัดส่งสมุดบันทึกผลการปฎิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 15:26:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,799
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-28 มิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 15:21:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,798
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดการบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:52:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,797
 เรื่อง : การรับบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:50:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,796
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:47:17 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,794
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 3
ผู้รับ : 1. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:37:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,793
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:19:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,792
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:18:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,791
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:17:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,790
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแล สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 14:03:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,789
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:48:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,788
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สำรวจข้อมูลแผนงานการใช้งานรถ EV และข้อมูลความต้องการให้ กฟภ. ติดตั้งสถานีอัดประจุ สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:32:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,787
 เรื่อง : การประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Procedure: SOP) ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:30:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,786
 เรื่อง : การประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Procedure: SOP) ฯ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:30:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,785
 เรื่อง : การขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:29:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,784
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน FTI Expo 2022
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:16:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,783
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน FTI Expo 2022
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 13:11:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,782
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมหารือการปิดโรงพยาบาลสนามทุ่งกะโล่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 12:59:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29   | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖