สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,558
 เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และการสูบน้ำ ปี 2564/2565 นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 17:04:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,557
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 16:28:45 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,556
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2565
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 16:25:43 น. ]

รับแล้ว : 106 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 44 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,555
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) ครั้งที่ 19/2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:58:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,554
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อ อสม./บุตร อสม. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:55:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,553
 เรื่อง : ขอส่งแผนงานโครงการ ฯ เครือข่าย ฯ แกนนำ 4 เครือข่ายนำร่อง และโรงเรียนอย.น้อย Plus จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:53:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,552
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนนนการเกษตรและสกหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:48:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,551
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อ อสม./บุตร อสม. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:46:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,548
 เรื่อง : หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเอกสารแนบ)
ผู้รับ : 110 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:45:46 น. ]

รับแล้ว : 68 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 42 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,546
 เรื่อง : หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเอกสารแนบ)
ผู้รับ : 125 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:43:21 น. ]

รับแล้ว : 111 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 14 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,545
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนนนการเกษตรและสกหกรณ์เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 15:35:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,542
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 14:53:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,541
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งหนังสือแก้ไข การขอรับการสบับสนุนโคงการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กิ่งกาชาดอำเภอลับแล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 14:52:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,540
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 14:43:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,539
 เรื่อง : โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. อบต.นายาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 14:25:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,537
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟส 3
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 14:16:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,536
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ป.มท.)
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 13:56:17 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,535
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดกิจกรรมที่ร่วมออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจะเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 13:50:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,534
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ เดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 13:30:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,533
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ เดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 มิย. 65 13:29:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40   | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖