สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,720
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.น้ำไผ่ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:24:03 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,719
 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 2. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:22:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,718
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:20:55 น. ]

รับแล้ว : 199 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 211 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,717
 เรื่อง : การดำเนินการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:09:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,716
 เรื่อง : การดำเนินการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:08:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,714
 เรื่อง : การดำเนินการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:06:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,713
 เรื่อง : การดำเนินการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:05:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,712
 เรื่อง : การดำเนินการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 13:03:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,710
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 11:46:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,709
 เรื่อง : การดำเนินโครงการ "อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 11:44:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,708
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(one Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 249 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านด่านนาขาม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 11:36:10 น. ]

รับแล้ว : 95 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 154 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,707
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โอนเงนิโครงการจัดระเบียบสังคม ปีงบ 2567 แจ้งอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 11:28:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,706
 เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 11:23:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,705
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 กรณีตรวจพบเงินกู้ที่จะต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้แ
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 11:07:43 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,704
 เรื่อง : ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:52:35 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,702
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปล่อยปลามหากุศลฯ
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:50:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,701
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:50:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,699
 เรื่อง : แผนการออกตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานส้วมระดับประเทศ (HAS)
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้ 2. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 3. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 5. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:38:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,698
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 273 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านดารา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:36:41 น. ]

รับแล้ว : 114 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 159 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,697
 เรื่อง : ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:35:48 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40   | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๐๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖