สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,978
 เรื่อง : แจ้งการโอนเงินสนับสนุนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบการดูแลในชุมชน (Community Isolation)
ผู้รับ : 1. รพ.สต.พญาแมน 2. รพ.สต.บ้านหม้อ 3. รพ.สต.ท่ามะเฟือง 4. รพ.สต.บ้านโคน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 13:04:44 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,977
 เรื่อง : แจ้งการโอนเงินสนับสนุนเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบการดูแลในชุมชน (Community Isolation)
ผู้รับ : 1. รพ.สต.พญาแมน 2. รพ.สต.บ้านหม้อ 3. รพ.สต.ท่ามะเฟือง 4. รพ.สต.บ้านโคน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 12:59:36 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,975
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 11:56:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,974
 เรื่อง : เลื่อนค่าตอบเเทนพนักงานราชการ เเละให้พนักงานราชการได้รับงินค่าครองชีพ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 11:50:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,973
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 11:38:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,972
 เรื่อง : แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 10/2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 11:37:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,971
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 11:36:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,970
 เรื่อง : แบบกตอบรับงานวันฝนหลวง
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 11:12:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,969
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 10:49:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,968
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 10:40:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,967
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 10:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,965
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ?ยิ้มเคลื่อนที่
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 10:34:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,964
 เรื่อง : ขอให้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 10:25:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,963
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ?ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 10:20:34 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,962
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:52:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,961
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:49:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,960
 เรื่อง : ขอข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีการผลิตปี 2565-66
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:48:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,959
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:38:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,958
 เรื่อง : ขอครวามร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:37:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,957
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกาตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 11/2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:36:45 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49   | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๙๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖