สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,517
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครอบครัวแรงงานในประเทศอิสราเอล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 17:13:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,516
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับสากลมาตรฐานกล
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 17:05:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,515
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:55:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,514
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:48:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,513
 เรื่อง : การแต่งตั้งคระกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:36:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,512
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:27:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,511
 เรื่อง : ขอข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:26:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,510
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมเขตเลือกตั้งที่3กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:20:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,509
 เรื่อง : การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:07:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,508
 เรื่อง : สำรวจกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2565 - 2570
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 16:01:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,507
 เรื่อง : ตรวจสอบประวัติบุคคลล้มละลาย
ผู้รับ : 1. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:57:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,505
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:48:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,504
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:42:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,503
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว659 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:41:10 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,502
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:40:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,501
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:40:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,500
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:22:03 น. ]

รับแล้ว : 203 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 207 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,499
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการ kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 2. กองพันทหารม้าที่7 3. กรมทหารม้าที่2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:17:37 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,498
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:57:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,497
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว659 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการราายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญีกลาง
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:54:02 น. ]

รับแล้ว : 43 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49   | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๘๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖