สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,008
 เรื่อง : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 12:00:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,007
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้แทนกระทรวงและร่วมพิะีเปิดวันกีฬาแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 11:59:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,005
 เรื่อง : การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 11:48:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,004
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 11:22:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,003
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 11:08:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,002
 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้อสั่งการโรคติดต่อ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 10:59:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,001
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 10:37:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,000
 เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 10:29:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,999
 เรื่อง : ขอแก้ไขรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดออุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 10:12:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,998
 เรื่อง : ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:34:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,997
 เรื่อง : การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:29:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,996
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:19:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,995
 เรื่อง : รายงานผลการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:08:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,994
 เรื่อง : รายงานผลการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:06:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,993
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:05:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,992
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:01:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,991
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 09:00:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,989
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 08:55:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,988
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ฯยาเสพติดปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 18:39:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,987
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขยายเวลาการจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ ฯ ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธค. 65 18:12:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113   | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๖,๙๓๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖