สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 32,363
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศบค. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 8 ก.ค. 65
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 11:09:05 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,362
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศบค. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 8 ก.ค. 65
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 11:06:27 น. ]

รับแล้ว : 105 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 45 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,361
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผ้ไร้สิทธิการรักษาพยาบาลCOVID-19
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 11:04:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,360
 เรื่อง : การดำเนินโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสบาบันพระมหากษัตริย์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 11:03:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,359
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ให้กวดขันการสั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:59:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,358
 เรื่อง : การรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:52:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,357
 เรื่อง : ขอขึ้นทะเบียนที่ชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:41:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,356
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:24:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,355
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:23:57 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,354
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:23:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,353
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค และระดับกลุ่มจังหวัด
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:18:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,352
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญร่วมให้การต้อนรับคณะ รอง ผอ. สนย.กอ.รมน.
ผู้รับ : 1. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:07:12 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,351
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญร่วมให้การต้อนรับคณะ รอง ผอ. สนย.กอ.รมน.
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:05:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,350
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญร่วมให้การต้อนรับคณะ รอง ผอ. สนย.กอ.รมน.
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:03:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,348
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญร่วมให้การต้อนรับคณะ รอง ผอ. สนย.กอ.รมน.
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:01:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,347
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ อสม. คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลขุนฝาง
ผู้รับ : 1. รพ.สต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 10:00:21 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 32,346
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญร่วมให้การต้อนรับคณะ รอง ผอ. สนย.กอ.รมน.
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 09:59:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,345
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลขุนฝาง
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 09:58:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,343
 เรื่อง : ขรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 09:56:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 32,342
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 สค. 65 09:52:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113   | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๘๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖