สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 20,175
 เรื่อง : การดำเนินงานตามประเด็น/ข้อสั่งการของศูนย์ปฎิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 11, 12, 15, 17 และ 20 กันยายน 2564
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 11:13:52 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,174
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำศูนย์กักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัดและ (Local Quarantine) และศูนย์ตรวจเชื้อ COVID-19 ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 3. ที่ว่าการอำเภอตรอน 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 11:11:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,173
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการ ก.ส.จ.
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 11:01:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,172
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการ ก.ส.จ.
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 10:59:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,171
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการ ก.ส.จ.
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 10:50:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,170
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใรคณะกรรมการ ก.ส.จ.
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 10:48:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,169
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 10:41:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,168
 เรื่อง : ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการและย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 10:38:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,167
 เรื่อง : แนวทางการกักตัวในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (เดิม)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 10:09:47 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,166
 เรื่อง : ส่งแบบรวบรวมการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลในการแก้ไขปัยหาโรคไวรัสโคโรนา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:53:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,165
 เรื่อง : ขอส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จสมัยวิสามัญ สมัยที่2
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:35:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,164
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:14:13 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,163
 เรื่อง : ผังรายการ พบปะส่วนราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:11:23 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,162
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและการสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ก่อนสัญญาสิ้นสุดการรับประกัน
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:07:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,161
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 13
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:05:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,160
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 และการจำหน่ายเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 09:04:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,159
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 13
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 08:59:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,158
 เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 กย. 64 07:13:49 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,157
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง ประจำปี พ.ศ.2564
ผู้รับ : 226 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 กย. 64 18:26:14 น. ]

รับแล้ว : 169 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 57 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,156
 เรื่อง : การมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นดีด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 กย. 64 17:27:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51   | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๘๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖