สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,473
 เรื่อง : ขอสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ สำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:29:23 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,472
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่่ร่วมลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำและประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:26:02 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,471
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่่ร่วมลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำและประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:12:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,470
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:02:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,469
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 09:59:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,468
 เรื่อง : ขอแจ้งการปรับรหัสวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขข้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 09:53:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,467
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี่้แจงการใช้งานโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 09:15:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,466
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิงเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดีและรับฟังการชี้แจงมาตรฐานและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 09:06:19 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,465
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 08:59:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,464
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:57:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,463
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:54:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,462
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:51:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,461
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:48:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,459
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:39:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,458
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:32:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,457
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:28:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,456
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:19:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,455
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 20:16:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,453
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 19:44:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,451
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 19:35:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,781 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51   | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๗๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖