สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,247
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:46:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,246
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:45:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,245
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาอิน [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:41:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,244
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านเสี้ยว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:34:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,243
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:31:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,242
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งประกาศถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ(ส.ส.4/27)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:19:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,241
 เรื่อง : การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 17:00:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,240
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:52:06 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,239
ด่วนมาก


 เรื่อง : การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:51:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,238
 เรื่อง : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 160 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:47:41 น. ]

รับแล้ว : 108 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,237
 เรื่อง : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 160 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:46:08 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,236
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมติดตามและพัฒนา Core Team เพื่อการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้หูดับระดับอำเภอโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม (PRA)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:43:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,235
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:39:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,234
 เรื่อง : รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:34:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,233
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:26:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,232
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของนิคมสหกรณ์ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 2. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:25:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,231
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานข้อมูลผู้ประสานงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:15:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,230
 เรื่อง : โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:15:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,229
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการยกระดับธรรมาภิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:13:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,228
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 12 พค. 66 16:11:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51   | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๒๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖