สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,666
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 12:14:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,665
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้า (ห้องเย็น)
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 12:12:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,664
 เรื่อง : แจ้งให้เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้า (ห้องเย็น)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 12:09:35 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,663
 เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้า (ห้องเย็น) ในพื้นที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน 4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 12:06:50 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,662
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ. ...)ออกตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 11:59:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,661
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาสินค้า (ห้องเย็น)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 11:50:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,660
 เรื่อง : แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปะจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานขนส่งจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 11:27:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,659
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน ปี 2567
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:44:01 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,658
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพคลินิกผู้สุงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:39:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,657
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่ อสร. ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:38:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,655
 เรื่อง : แจ้งผลการขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:35:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,654
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานแก่ อสร. ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:34:23 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,652
 เรื่อง : ขอเชิญลงพื้นที่สำรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:21:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,651
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:18:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,650
 เรื่อง : ขอความอนุเคราห์บุคลากรฯ นายก อบต.ในมือง
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:17:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,649
 เรื่อง : กำชับการปฏิบัติและสำรวจปัญหาอุปสรรคจาการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:17:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,648
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:15:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,647
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:14:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,646
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:14:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,645
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 10:11:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,841 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51   | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๑๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖