สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,471
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:29:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,470
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:27:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,468
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:01:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,467
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:55:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,466
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 3. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 4. เทศบาลตำบลท่าเสา 5. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:47:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,465
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถานประกอบกิจการด้านอาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:44:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,464
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:37:50 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,463
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการอำนวยการด้านการจราจรและความปลอดภัย
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:36:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,462
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการอำนวยการด้านการจราจรและการแบ่งเส้นทางจราจร
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:29:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,461
 เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:27:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,460
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:26:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,459
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมผังเมืองรวมชุมชนพิชัย
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง 2. อบต.คอรุม 3. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:16:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,458
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 13:15:04 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,457
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการสวมหมวดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 12:59:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,456
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมรถหกล้อพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 12:08:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,455
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 11:41:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,454
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 11:31:29 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,453
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 11:25:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,451
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ขอแก้ไข)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 11:16:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,450
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ขอแก้ไข)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 11:15:00 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71   | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๔๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖