สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,660
 เรื่อง : ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566-2567) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:25:14 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,659
 เรื่อง : ขอเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมในการอนุญาตใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์
ผู้รับ : 1. อบต.สองคอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:24:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,658
 เรื่อง : ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:23:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,657
 เรื่อง : สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่าฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:20:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,656
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการ
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:17:32 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,655
 เรื่อง : การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:07:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,654
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 34/2566 ครั้งที่ 35/2566
ผู้รับ : 411 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:04:36 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 204 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,653
 เรื่อง : การจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:04:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,652
 เรื่อง : การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดรายได้จากการท่องเที่ยว (Quick Win)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:03:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,650
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว30326 ลว. 20 ต.ค. 66
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:03:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,649
 เรื่อง : การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดรายได้จากการท่องเที่ยว (Quick Win)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:03:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,648
 เรื่อง : การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดรายได้จากการท่องเที่ยว (Quick Win)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:02:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,647
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 14:01:59 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,646
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสแรก (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:53:41 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 204 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,645
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม "วันเอดส์โลก"
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:49:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,643
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:42:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,642
 เรื่อง : การเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:31:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,641
 เรื่อง : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:29:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,640
 เรื่อง : การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดจังหวัออุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:28:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,639
 เรื่อง : การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดจังหวัออุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตค. 66 13:26:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88   | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๓๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖