สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,451
 เรื่อง : การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์พศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:28:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,450
 เรื่อง : เเผนการปฏิบัติการด้านประชาคมอาเซียน กรมการปกครอง พ.ศ.2566-2570 DOPA action Plan on ASEAN Community 2023-2027
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:23:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,449
 เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัเกณฑ์เเละวิธีเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 เเห่งประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่2)พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 09:13:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,448
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 22 กพ. 66 08:31:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,447
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมชี้แจงการส่งเสริมวินัยการออม การสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์กองทุนการออมแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 18:16:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,446
 เรื่อง : การจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 17:13:00 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,445
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข ภายใต้ "งานเทศกาลดอกทุเรียนบาน ชมงานศิลป์ กินเมนูดอกทุเรียน"
ผู้รับ : 239 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 16:56:04 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 59 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,444
 เรื่อง : ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:49:20 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,443
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:40:32 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,442
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทต.ท่าเสา 3 มี.ค. 66
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:31:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,441
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:30:07 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,440
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์หน่วยรถปฐมพยาบาล
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:16:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,438
 เรื่อง : ซักซ้อมการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:02:19 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,437
 เรื่อง : ซักซ้อมการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 15:00:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,436
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 14:51:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,435
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 14:20:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,434
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม ศอ.ปส.จ.เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ผู้รับ : 43 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 14:19:18 น. ]

รับแล้ว : 38 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,433
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 14:06:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,432
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 14:04:55 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,431
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสัมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กพ. 66 13:38:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88   | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๔,๐๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖