สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,033
 เรื่อง : ขอส่งสรุปรายงานการประชุมเครือข่าย ฯ แกนนำบวร.ร และโรงเรียนอย.น้อยPlus ครังที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 11:19:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,032
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 11:12:03 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,031
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพภาคึเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 11:09:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,030
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 10:16:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,029
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 09:46:33 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,028
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 08:57:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,027
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วยฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 08:16:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,026
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 30 พค. 65 06:28:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,025
 เรื่อง : แจ้งประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ ครั้งที่ 5/2565
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 28 พค. 65 14:16:45 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,024
 เรื่อง : (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 16:32:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,023
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าพาหนะให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 16:23:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,022
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 16:20:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,021
 เรื่อง : ผังรายการ "พบปะส่วนราชการ" ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:55:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,020
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของต่างๆ ผ่านจุดภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:53:07 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,019
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:52:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,018
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:51:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,017
 เรื่อง : โครงการประเมินศาลเจ้ามาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:49:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,015
 เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:43:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,013
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็ย (ATP)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:27:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,012
 เรื่อง : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 พค. 65 15:26:03 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64   | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖