สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,631
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดเวลาระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผุ้ที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:38:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,630
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:36:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,628
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดเวลาระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผุ้ที่มีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 2. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 3. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:33:05 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,627
 เรื่อง : จำนวนหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:32:49 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,626
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:31:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,625
 เรื่อง : จำนวนหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:29:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,624
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:25:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,623
 เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:21:00 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,622
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. อบต.ไผ่ล้อม 3. อบต.แม่พูล 4. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:20:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,621
 เรื่อง : หลักเกณฑ์การของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:11:39 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,620
 เรื่อง : ตอบรับเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการรถเอกซรย์เคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:09:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,619
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 10:06:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,618
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:59:34 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,617
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานสำรวจกลุ่มเป้าหมายการคัดกรองวัณโรค ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:58:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,616
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ สำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:56:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,615
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถตู้ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:50:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,614
 เรื่อง : ขออนุญาตมี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:50:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,613
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการสอบสวนความผิดอาญาตามกฑหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:49:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,612
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกพื้นที่ในการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบเมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถฺ์ (1อำเภอ 1 ตำบล ) คำสั่ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:48:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,611
 เรื่อง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธื (ร่าง) หลักสูตรและสื่อสารการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 09:47:24 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64   | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๘๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖