สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,217
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:46:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,216
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:45:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,215
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:44:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,214
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:42:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,213
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:40:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,212
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลัษณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:38:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,211
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการและทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:37:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,210
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวัน้ตนไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:33:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,209
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 15/2567 ครั้งที่ 16/2567 และครั้งที่ 17/2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:30:07 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,208
 เรื่อง : การจัดตั้งศาลหลักเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:27:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,207
 เรื่อง : ขอนำส่งรายงานวันวิสาขบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:26:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,206
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพอปท.ป้องกันยาเสพติด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:11:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,205
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเงินคืน โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:08:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,204
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือโรคแอนแทรกซ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:08:31 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,203
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในงานประเพณี อัฐมีบูชา ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:58:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,202
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ (รางวัลศรีสวางควัฒน) ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:54:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,201
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 5/2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:44:12 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,200
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำชับการปฏิบัติและสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:34:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,199
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อปท.ป้องกันยาเสพติด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:33:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,198
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมสรุปตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:30:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,848 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72   | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๐๔๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖