สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,859
ด่วน


 เรื่อง : การระเพศ"X" ในบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลข้ามเพศฯของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 16:31:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,858
 เรื่อง : แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 16:29:55 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,857
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญท่านรับใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 16:16:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,856
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญท่านรับใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 16:10:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,855
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 16:07:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,854
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญท่านรับใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 16:04:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,853
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญท่านรับใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 15:54:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,852
 เรื่อง : การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 15:30:26 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,851
 เรื่อง : โครงการจัดอบรม อพม. รุ่นที่ 5
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 15:19:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,850
 เรื่อง : การจัดโครงการอบรม อพม. รุ่นที่ 5
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 15:18:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,849
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม Morning Talk กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 15:15:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,848
 เรื่อง : ผังรายการ พบปะส่วนราชการ ของจังหวัดอุตดรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 14:59:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,846
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 14:52:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,845
 เรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:58:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,844
 เรื่อง : แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:41:16 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,843
 เรื่อง : แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐาน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:36:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,841
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:12:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,840
 เรื่อง : ขอส่งประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:09:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,839
 เรื่อง : ขอส่งประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:08:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,838
 เรื่อง : ขอส่งประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 พค. 65 13:06:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72   | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖