สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,734
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายแม่โค สัญญายืมมีอายุครบ ๕ ปี โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ออกจากทะเบียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 13:45:07 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,733
 เรื่อง : การจัดงาน "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 13:37:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,732
 เรื่อง : การจัดงาน "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 13:03:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,731
 เรื่อง : แจ้งทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 11:48:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,730
 เรื่อง : แจ้งทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 11:43:57 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,729
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัส เพื่อ อสม.
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 11:15:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,728
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 11:13:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,727
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 11:01:51 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,725
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2564
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:50:38 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,724
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:40:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,723
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไตรมาส 4 ผ่านระบบโปรแกรมZOOM
ผู้รับ : 39 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:38:16 น. ]

รับแล้ว : 37 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,722
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามประเด็น/ข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:27:27 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,721
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:22:18 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,720
 เรื่อง : บุคลการ หรือเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:13:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,719
 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน และการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 10:11:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,718
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 09:58:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,717
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 09:36:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,716
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นปส.) รุ่นที่ 14
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 กย. 64 09:34:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,714
 เรื่อง : รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 17:08:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,713
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 กย. 64 17:02:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,047 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72   | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๙๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖