สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,219
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 11:31:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,218
 เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 11:31:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,217
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 11:30:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,216
 เรื่อง : โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 11:17:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,215
 เรื่อง : แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหคุทางถนน
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 10:44:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,214
 เรื่อง : การออกหนังสือรับรองการใช้อำนาจปกครองบุตรและหนังสือยินยอมเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเดินทางไปต่างประเทศ
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง 2. อบต.บ้านเสี้ยว 3. อบต.สองคอน 4. อบต.ฟากท่า 5. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอฟากท่า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 10:36:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,213
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 10:30:20 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,212
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเกษตร
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 10:25:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,211
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุตจรดิตถ์ ด้านการเกษตร
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 10:10:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,210
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ภายใต้แนวคิด "คบเด็กสร้างชาติ"
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 10:08:13 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,209
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:56:09 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,208
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:54:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,207
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:42:20 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,206
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตรวจสอบการดำเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:31:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,205
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ททท.สำนักงานแพร่กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง "ชีวิตดี๊ดี...ที่อุตรดิตถ์"ซื้อ1แถม1ห้อง/คืน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:22:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,204
 เรื่อง : แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย (โรคระบาดในสััตว์)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:15:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,203
 เรื่อง : แบบตอบรับอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:15:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,202
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom
ผู้รับ : 1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:12:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,201
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:10:30 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,200
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกำกับดูแลฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 6 กย. 64 09:07:59 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96   | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๔๐๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖