สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,378
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ? 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:20:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,377
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:12:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,376
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:11:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,375
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:10:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,374
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:09:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,373
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่เป้าหมายตามที่จังหวัดประกาศ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 09:05:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,372
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานสำเนาบันทึกการประชุมสภาฯในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านเสี้ยว [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 08:57:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,371
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอชื่อผู้รับรางวัล THE 2022 UNESCO-Madanjeet Singh Prize
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 08:50:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,370
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 08:43:22 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,369
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 20:19:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,368
 เรื่อง : ขอส่งรายรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS
ผู้รับ : 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 17:36:03 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,367
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 16:31:57 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,366
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาและสร้างการรับรู้ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 16:12:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,365
 เรื่อง : การตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 15:56:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,364
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 15:50:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,363
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 15:49:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,362
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 15:42:19 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,361
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 15:31:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,360
 เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2/2565
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 14:30:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,359
 เรื่อง : การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) สำหรับงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 14:22:18 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48   | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๕๗๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖