สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,004
 เรื่อง : ขออนุญาตมี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิดคงเหลือ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 08:17:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,002
 เรื่อง : มอบหมายให้ข้ราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้ประสานราชการกับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 12 พย. 65 10:28:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,001
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 17:33:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,000
 เรื่อง : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 16:27:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,999
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กระทรวงการคลังส่งข้อมูลลงทะเบียนผ่านหน่วยรับ ที่ว่าการอำเถอ ที่ยังไม่ได้แสกนเข้าระบบลงทะเบียน รอบที 5-6
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 16:24:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,998
 เรื่อง : การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและสถานะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 16:21:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,995
 เรื่อง : อำเภอดำเนินโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 16:18:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,994
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 16:07:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,993
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 149 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 16:02:17 น. ]

รับแล้ว : 100 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,992
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 15:59:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,991
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 15:55:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,990
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการควบคุมการปฏิบัติของนายทะเบียนท้องที่ กรณีก่อนออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนบุคคล (แบบ ป.3) และกรณีภายหลังการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 15:42:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,989
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการออกหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 15:40:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,988
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้สำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 15:30:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,987
 เรื่อง : ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 14:31:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,986
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 14:28:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,985
 เรื่อง : ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 14:15:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,981
 เรื่อง : ประชาสัมพันธืรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอืนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 13:39:16 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,980
 เรื่อง : การรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 13:09:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,979
 เรื่อง : แจ้งการโอนเงินสนับสนุนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 13:07:34 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48   | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๑๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖