สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 40,221
 เรื่อง : ส่งคำสั่งตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอตรอน.อปท
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 17:57:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,220
 เรื่อง : ส่งคำสั่งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 17:23:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,219
 เรื่อง : ส่งคำสั่งตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอท่าปลา.อปท
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 17:03:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,218
 เรื่อง : (เอกสารเพิ่มเติม)ขอเชิญประชุมและรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 17:03:18 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,217
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:58:14 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,216
 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอพิชัย .อปท.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:52:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,215
 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาอำเภอ/อปท.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:47:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,214
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:43:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,213
 เรื่อง : การตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด สาขาอำเภอ/อปท.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:27:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,212
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 16:20:28 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,211
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก Guideline for Intermediate care in Hip Fracture (Fragility fracture)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:58:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,210
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยื่มแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:40:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,209
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใข้ชุมชนเป็นฐาน (ในรูปแบบออนไลน์)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:38:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,208
 เรื่อง : การประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:34:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,207
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยื่มแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:31:57 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,206
 เรื่อง : ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Health Gate ประเมินตนเองสำหรับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และประเมินการพัฒนาคุณภาพด้านสุขศึกษาสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:28:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,205
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:22:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,203
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:21:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 40,202
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ด่านแม่คำมัน [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:20:15 น. ]

รับแล้ว : 64 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 15 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 40,201
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กำกับติดตามขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้สุขภาพและชุมชนรอบรู้สุขภาพ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 มค. 66 15:15:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,612 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๗,๔๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖