สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,699
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:27:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,698
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:26:36 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,697
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจผู้สูงอายุ100ปีขึ้นไป
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:24:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,694
 เรื่อง : ส่งข้อมูลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:16:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,693
 เรื่อง : สำรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:08:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,692
 เรื่อง : โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:06:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,691
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 149 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:59:47 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 48 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,690
 เรื่อง : ขอส่งประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:53:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,689
 เรื่อง : การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:50:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,688
 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:39:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,687
 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:34:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,686
 เรื่อง : การดำเนินโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล 2. อบต.แม่พูล 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:34:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,685
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ผู้รับ : 92 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:32:55 น. ]

รับแล้ว : 55 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 37 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,684
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:31:52 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,683
 เรื่อง : แบบตอบรับประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อน"เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจ.อุตรดิตถ์" ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:28:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,682
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:19:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,681
 เรื่อง : การอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ฯ (e-learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 92 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:18:28 น. ]

รับแล้ว : 55 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 37 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,680
 เรื่อง : การอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ฯ (e-learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:17:21 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,679
 เรื่อง : การอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ฯ (e-learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:16:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,678
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 15:14:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61   | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖