สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 19,861
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด1 ศูนย์เรียนรู้
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 16:28:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,860
 เรื่อง : การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการปรจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 16:24:04 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,859
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 15:48:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,858
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ หรือเทียบเท่าที่มีความประสงค์รับวัคซีนPfize
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 15:32:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,857
 เรื่อง : ขออนุญาตจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมตัวกันมากกว่ายี่สิบคน (กิจกรรมมุฑิตาจิต 22 กันยายน 2564)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 15:27:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,856
 เรื่อง : ขออนุญาตจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมตัวกันมากกว่ายี่สิบคน 29 กันยายน 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 15:25:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,855
 เรื่อง : ขออนุญาตจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมตัวกันมากกว่ายี่สิบคน 23 กันยายน 2564
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 15:22:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,854
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สรุปจำนวนนักเรียน นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ หรือเทียบเท่าที่มีความประสงค์รับวัคซีนPfize
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:44:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,853
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครังที่ 3/2564
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:40:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,851
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:38:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,850
 เรื่อง : การขออนุญาตสั่ง นำเข้า มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:26:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,849
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:24:47 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,848
 เรื่อง : การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:18:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,847
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Chevening Scholarship ปี ค.ศ.2022/2023
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:17:21 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,846
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,845
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:07:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,844
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:06:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 19,843
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Chevening Scholarship ปี ค.ศ.2022/2023
ผู้รับ : 104 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:03:48 น. ]

รับแล้ว : 65 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 39 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,842
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.)
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:03:05 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 19,841
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 กย. 64 14:02:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66   | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๑,๒๓๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖