สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,587
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดการเดินทางมาราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:58:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,586
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดการเดินทางมาราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:55:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,584
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:14:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,583
 เรื่อง : แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:13:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,582
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนด้านสตรีเเละครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:11:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,581
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนด้านสตรีเเละครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:10:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,580
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนด้านสตรีเเละครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,579
 เรื่อง : แผนการออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:05:17 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,578
 เรื่อง : การควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:02:45 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,577
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 15:00:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,575
 เรื่อง : การควบคุมความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:55:57 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,574
 เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลบ หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:55:07 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,573
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์" ของอำเภอลับแล
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:49:05 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,572
 เรื่อง : ข้อมูลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:48:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,571
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:42:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,570
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:42:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,569
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถรางพร้อมพลขับเพื่อแห่ขบวนกฐินสามัคคีของอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:32:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,568
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:26:22 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,567
 เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกพื้นที่ในการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบเมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (๑ อำเภอ ๑ ตำบล)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:26:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,566
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 14:23:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66   | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๙๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖