สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 44,927
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 17:11:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,926
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ตำบลผาจุก
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 17:04:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,925
 เรื่อง : แจ้งการรับเงินอุดหนุน
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:53:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,924
 เรื่อง : แจ้งการรับเงินอุดหนุน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:51:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,923
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตามเอกสารแนบประกอบการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว กองคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:45:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,922
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตามเอกสารแนบประกอบการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว กองคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:42:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,921
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายฯ อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 และระดับ 7-8
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:34:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,920
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งว่าง (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:25:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,918
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งว่าง (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:20:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,917
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 38 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:11:42 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,916
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 41 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 16:06:19 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,915
 เรื่อง : ชิญประชุมการพัฒนาระบบขอรับการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็ฏทรอนิกส์ (อพม.smart)
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:56:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,914
 เรื่อง : ชิญประชุมการพัฒนาระบบขอรับการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็ฏทรอนิกส์ (อพม.smart)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:55:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,913
 เรื่อง : ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:52:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,912
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรีระดับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:48:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,911
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสถิติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:47:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,910
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:46:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,909
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:45:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,908
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:44:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,907
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกงดเว้นการจอดรถบรรทุกข้างทาง
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด 2. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 พค. 66 15:44:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66   | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๘๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖