สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,387
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:33:39 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,386
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ชุด Mascot หรือชุดการ์ตูนสัญลักษณ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:32:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,385
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:21:49 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,384
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว645 ลว 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเขาใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:19:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,383
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:18:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,382
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว645 ลว 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเขาใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:16:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,381
ด่วน


 เรื่อง : การถวายผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:05:46 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,380
 เรื่อง : ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 09:50:57 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,379
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 09:45:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,378
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานข้อมูลการจัดงานเฟสติวัล (งานมหกรรมประจำปีตามภารกิจของหน่วยงาน งานประเพณีของจังหวัด/อำเภอ ฯลฯ)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 09:42:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,377
 เรื่อง : ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้รับ : 51 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 09:37:47 น. ]

รับแล้ว : 52 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : -1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,376
 เรื่อง : ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 09:35:28 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,375
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 09:05:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,374
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 5/2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 08:53:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,373
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 17:36:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,372
 เรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพสำนักทะเบียนเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 16:33:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,371
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่่ หมู่บ้านศีลธรรม"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 16:13:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,370
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนันวงดุริยางค์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 15:45:05 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,369
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 15:44:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,368
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกจราจร
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พย. 66 15:42:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66   | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๘๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖