สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 41,775
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 14:47:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,774
 เรื่อง : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 14:43:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,773
ด่วนมาก


 เรื่อง : ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และขอให้สถานศึกษาส่งเอกสารด่วน
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 14:36:25 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,772
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 14:13:11 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,771
 เรื่อง : การจัดสรรเงิอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 14:11:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,770
 เรื่อง : ส่งเอกสารรายการอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 14:10:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,769
 เรื่อง : รายงานการจัดรถพยาบาลติดตามขบวนรถองคมนตรีและหน่วยปฐมพยาบาลดูแลประชาชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 13:08:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,768
 เรื่อง : แนวทางขั้นตอนดำเนินการจัดการต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์/การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจที่ให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 11:46:20 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,767
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 11:31:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,766
 เรื่อง : 0168 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 11:26:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,765
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 11:24:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,764
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 11:19:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,763
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 11:15:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,762
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:52:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,760
 เรื่อง : สำรวจสถานที่ที่ตั้งรูปเหมือนพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:43:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,759
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบันทึกข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:41:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,758
 เรื่อง : การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:35:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,757
 เรื่อง : การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:33:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 41,756
 เรื่อง : การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 409 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:32:10 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 41,755
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 กพ. 66 10:13:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73   | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๙๖๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖