สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,443
 เรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชายเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:01:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,442
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:01:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,441
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:57:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,440
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในระดับพื้นที่
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:50:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,439
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะติดตาม ฯ ยาเสพติด
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:43:26 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,438
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:43:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,437
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:25:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,436
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:16:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,435
 เรื่อง : ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจติตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 15:06:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,434
 เรื่อง : การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:45:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,433
 เรื่อง : กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปีชาตกาลฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:36:48 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,432
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอชื่อผู้รับรางวัล the ๒๐๒๒ UNESCO-Madanjeet singh prize
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:31:19 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,431
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:30:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,430
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศูนย์ปฎิบัติการฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:23:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,429
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศุนย์ปฎิบัติฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:19:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,428
 เรื่อง : แจ้งแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:18:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,427
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (สบค.) ที่ 11/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 256
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:12:15 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,426
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิต ปี 2565/66
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 14:08:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,424
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 13:58:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,423
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 13:55:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45   | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖