สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,081
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:56:05 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,080
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:53:10 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,079
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:51:16 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,077
 เรื่อง : รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:45:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,076
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:17:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,075
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:14:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,074
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:10:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,073
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ในการสำรวจทักษะพ่อเเม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:06:37 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,072
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ในการสำรวจทักษะพ่อเเม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:05:11 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,071
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ในการสำรวจทักษะพ่อเเม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 17:03:27 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,070
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 16:53:55 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,068
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ในการสำรวจทักษะพ่อเเม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 16:51:35 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,066
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 16:19:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,065
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการขออนุญาตขายสุราและยาสูบในสถานประกอบการร้านค้า และสถานบริการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 16:15:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,064
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 16:07:42 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,063
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานและประเมินคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรองยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดอุตรดิตถ์ และขอเชิญร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 16:02:00 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,062
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันะ์และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะระดับเทศบาล)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 15:59:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,061
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 15:55:56 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,060
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลดค่าเช่านาให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 15:34:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,058
 เรื่อง : ส่งแบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นคุณธรรมระดับต้นแบบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 15:00:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45   | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๗๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖