สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,601
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงลอยกระทง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:49:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,600
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36/2566 ครั้งที่ 37/2566 และครั้งที่ 38/2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:45:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,599
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:42:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,598
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:41:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,597
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:38:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,596
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งกำชับการปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:34:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,595
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประกวด อปท.ดีเด่น
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:27:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,594
 เรื่อง : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:21:45 น. ]

รับแล้ว : 200 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 210 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,593
 เรื่อง : ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:19:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,592
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 362566 ครั้งที่ 372566 และครั้งที่ 382566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:13:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,591
 เรื่อง : ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:05:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,590
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อชื้แจงการดำเนินกิจกรรมการจัดการบริหารพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาตใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 14:00:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,589
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:59:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,588
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:58:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,587
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อชื้แจงการดำเนินกิจกรรมการจัดการบริหารพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาตใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:55:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,586
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อชื้แจงการดำเนินกิจกรรมการจัดการบริหารพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาตใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:54:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,585
 เรื่อง : การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:51:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,584
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันวิ่งเก็บระยะทาง พ.ศ. 2566 (DOPA Virtual Run 2023)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:40:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,583
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,582
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การ Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:24:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45   | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๓๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖