สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,701
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:50:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,699
 เรื่อง : แผนการออกตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานส้วมระดับประเทศ (HAS)
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้ 2. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 3. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 5. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:38:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,698
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 273 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านดารา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:36:41 น. ]

รับแล้ว : 114 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 159 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,697
 เรื่อง : ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:35:48 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,696
 เรื่อง : แผนการออกตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานส้วมระดับประเทศ (HAS)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:29:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,695
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 240 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ด่านแม่คำมัน [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:28:50 น. ]

รับแล้ว : 175 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 65 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,694
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก รางวัลส่งเสริมการเลิกบุหรี่ระดับจังหวัด ประเภทบุคคลและหน่วยงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:20:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,693
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:18:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,692
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:13:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,691
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:12:28 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,690
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:11:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,689
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก รางวัลส่งเสริมการเลิกบุหรี่ระดับจังหวัด ประเภทบุคคลและหน่วยงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:10:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,688
 เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 10:04:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,686
 เรื่อง : แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:56:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,684
 เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:53:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,682
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:SSO)
ผู้รับ : 181 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.หาดสองแคว [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:53:09 น. ]

รับแล้ว : 131 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,681
 เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:51:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,679
 เรื่อง : การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:45:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,678
 เรื่อง : ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหลับติดต่อสถานพินิจฯ (เพิ่มเติมเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:34:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,677
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 พย. 66 09:27:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52   | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๑๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖