สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,072
 เรื่อง : ขอความร่วมมือลงสุ่มติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 พค. 66 09:30:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,071
 เรื่อง : แจ้งกำหนดลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus สู่ 2500 วัน ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 พค. 66 09:26:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,070
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 พค. 66 09:14:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,069
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ อสม. คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลผาจุก
ผู้รับ : 1. รพ.สต.ผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 พค. 66 07:34:17 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,068
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:35:52 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,067
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:30:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,066
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:28:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,065
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:26:11 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,064
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมรายการวิทยุ ?ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:13:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,063
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รด.จิตอาสาอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:12:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,062
 เรื่อง : ขอส่งสรุปประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายสุขภาพในชุมชน เพื่อสร้างสร้างคนไทยคุณภาพ (การดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและเด็กปฐมวัย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 18:06:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,061
 เรื่อง : แบบตอบรับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 17:46:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,060
 เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลอัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 16:56:53 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,059
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15-59 ปี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 16:55:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,058
 เรื่อง : สรุปข้อสั่งการฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 16:51:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,056
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15-59 ปี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 16:19:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,055
 เรื่อง : ขอติดตามให้คำปรึกษาแนะนำกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดทำแผนงาน/ โครงการด้านพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ ครั้งที่ ๒
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 16:19:51 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,054
 เรื่อง : ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 16:07:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,053
 เรื่อง : ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:57:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,052
 เรื่อง : ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:55:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59   | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๒๓๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖