สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,744
 เรื่อง : การดำเนินโครงการพษณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:31:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,743
 เรื่อง : รายงานผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนคนพิการ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:24:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,742
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุิฒ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:17:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,741
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 13:03:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,740
 เรื่อง : ขอใช้สถานที่ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 12:45:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,739
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ (ความพึงพอใจ)
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 12:00:13 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,737
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ (ความพึงพอใจ)
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 11:36:23 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,736
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 11:31:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,734
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ (ความพึงพอใจ)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 11:27:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,731
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 10:51:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,730
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่อื่น ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 10:46:38 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,729
 เรื่อง : ขอสอบถามความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองโพ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์) ตั้งแต่สะพานอุตรดิตถ์ 100 ปี ถึงสะพานบริเวณถนนศรีอุตรานอก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 10:33:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,728
 เรื่อง : แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราาฎร การปรับปรุงข้อมูล การจัดทำทะเบียนประวัติและการออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 10:25:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,727
 เรื่อง : ข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2565/66
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 10:12:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,726
 เรื่อง : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เดือน ตุลาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 10:08:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,725
 เรื่อง : แผนการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรุ็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:51:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,723
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:50:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,722
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารแนบหนังสือที่ อต0003/ว110 ลว 2 พ.ย.65)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:34:03 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,721
 เรื่อง : การแข่งข้นตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 26
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:33:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,720
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:26:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59   | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖