สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,529
 เรื่อง : การตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:34:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,528
 เรื่อง : การกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:33:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,527
 เรื่อง : การตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:25:26 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,526
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานประจำจุดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียติและนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:23:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,525
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานประจำจุดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียติและนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:18:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,524
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเลือกตั้่งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:17:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,523
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" ปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:17:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,522
 เรื่อง : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:12:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,521
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมความรู้่เกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอสำหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:05:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,520
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสนับสนุนแบริเออร์พลาสติกสีส้มใช้สำหรับปิดการจราจรถนนหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 16:03:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,519
 เรื่อง : ขอสนับสนุนบุคลากร
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 15:55:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,518
 เรื่อง : ขอสนับสนุนบุคลากร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 15:51:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,516
 เรื่อง : การจัดสรรสมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำหมู่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 15:30:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,515
 เรื่อง : ขอแจ้งการดำนเินการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 15:07:32 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,514
 เรื่อง : การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคารในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 15:05:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,513
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 15:04:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,511
 เรื่อง : การโอนเงินชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. อบต.ข่อยสูง 2. อบต.บ้านโคน 3. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 14:53:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,510
 เรื่อง : การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมกลางการสอบแข่งขัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 14:43:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,509
 เรื่อง : ส่งใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือตลอดชีพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 14:34:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,508
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 ตค. 66 14:23:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,781 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94   | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๗๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖