สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,382
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:00:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,381
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับสมัคร ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา อสม. และบุตรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:57:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,380
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:45:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,379
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:40:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,378
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:28:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,377
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:22:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,376
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:16:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,375
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:15:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,374
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:13:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,373
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปรับปรุงข้อมูลการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)หมวด6 มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:07:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,372
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 13:51:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,371
 เรื่อง : การคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:44:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,370
 เรื่อง : สรุปผลการประชุม/ข้องสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) ครั้งที่ 17/2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:39:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,369
 เรื่อง : การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:37:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,368
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 12:36:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,367
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์(กวป.) ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:21:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,366
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 190 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:08:46 น. ]

รับแล้ว : 142 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 48 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,365
 เรื่อง : กิจกรรม ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 4. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 5. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:06:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,364
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 215 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:05:16 น. ]

รับแล้ว : 68 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 147 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,363
 เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ 2. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 11:04:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94   | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๔๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖