สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,058
 เรื่อง : การตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:12:46 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,057
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:07:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,056
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมอง Brain exercise (สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มไม่มีปัญหาความจำ) และโปรแกรมกระตุ้มสมรรถภาพสมอง Brain training (สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย)สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (จำนวน 3 รุ่น)หลังสู
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:07:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,055
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการอำนวยการด้านการจราจรและการแบ่งเส้นทางจราจร และการสนับสนุนแบริเออร์พลาสติกสีส้มใช้สำหรับปิดการจราจร
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:06:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,054
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFT)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:06:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,053
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFT)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:02:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,052
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการอำนวยการในการดำเนินการปิดเส้นทางจราจรถนนหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 14:01:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,051
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการอำนวยการด้านการจราจรและความปลอดภัย
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:55:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,050
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลและอำนวยความสะดวกนักปั่นจักรยานและนักวิ่ง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:52:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,048
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:42:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,047
 เรื่อง : ขอขอบคุณทีให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:40:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,046
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:39:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,045
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:35:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,043
 เรื่อง : ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการงบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:27:47 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,041
 เรื่อง : ขอให้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:19:07 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,040
 เรื่อง : กำหนดการประเมินเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 13:07:39 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,039
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 11:30:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,038
 เรื่อง : ขอส่งบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 240 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 11:19:50 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,037
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 10:45:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,036
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการจัดเก็บภาษีและการนำเงินส่งคลังแทนกัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 10:34:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,782 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๐๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖