สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,493
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:45:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,492
 เรื่อง : การปรับปรุงแก้ไข ฯ รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบ nispa
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:42:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,491
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯจ.อต ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด 2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:41:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,490
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. สำนักงานคลังจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:39:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,489
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:30:46 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,488
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:29:46 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,487
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:29:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,486
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สสจ.อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,485
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566)
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:26:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,484
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจับในมนุษย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร (Network Research Ethics Committee:NREC)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:25:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,483
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯจ.อต ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:25:06 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,482
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:21:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,480
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการทีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:09:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,479
 เรื่อง : ตอบรับวิทยากร
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:06:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,478
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลดารดำเนินงานตามแผนฯยาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 15:06:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,477
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:49:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,475
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:39:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,474
 เรื่อง : การขับเคลื่อนและเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:36:58 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,473
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:35:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,472
 เรื่อง : ส่งข้อมูลผลการสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 26 รายจังหวัด และประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 14:34:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๙๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖