สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,900
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 14:10:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,899
 เรื่อง : ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 14:10:18 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,898
 เรื่อง : ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 14:07:56 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,897
 เรื่อง : ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 14:06:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,896
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ผู้รับ : 229 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 13:41:20 น. ]

รับแล้ว : 175 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 54 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,895
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ห้องบันทึกเสียง
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 13:25:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,894
 เรื่อง : ประชุมกรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 12:54:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,893
 เรื่อง : ผังรายการ พบปะส่วนราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 12:43:52 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,892
 เรื่อง : การดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 11:31:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,891
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 11:07:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,890
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสอบถามข้อมูลหอกระจายข่าว
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:51:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,889
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:50:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,888
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอยกเลิกและปิดแบบประเมินสถานประกอบการผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:49:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,887
 เรื่อง : การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:45:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,886
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:35:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,885
 เรื่อง : การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:17:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,884
 เรื่อง : ขออนุมัตเปลี่ยนแผนโครงการสนับนุนการบูรณการ ปี 2564 งวด 2 ไตรมาส 3
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 10:08:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,883
 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 09:55:36 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,882
 เรื่อง : การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 09:52:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,881
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการรับสมัคร อสม.เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 พค. 65 09:48:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๗๗๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖