สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,522
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายแม่โค (ตาย) ออกจากบัญชีโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:39:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,521
 เรื่อง : อนุมัติให้จำหน่ายแม่กระบือ สัญญายืมมีอายุครบ ๕ ปี โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ออกจากทะเบียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:37:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,520
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:36:14 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,519
 เรื่อง : การรายงานทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโคข-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:27:26 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,518
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษาการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)"
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:08:17 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,517
 เรื่อง : การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารในกรณีใบอนุญาตหมดอายุ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:04:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,516
 เรื่อง : ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทำเนียบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 12:00:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,515
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสอบถามข้อมูลหอกระจายข่าว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:57:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,514
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:54:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,512
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:27:23 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,511
 เรื่อง : กำชับและเร่งรัดอำเภอปรับปรุงสถานะ (รอการตรวจสอบ) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:26:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,510
 เรื่อง : แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:24:34 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,509
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม กวป.ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:14:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,508
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (โรงเรียนพลังงานชุมชน และกลุ่มลดใช้พลังงาน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงา
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:02:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,507
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 11:01:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,506
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 10:59:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,505
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 10:58:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,504
 เรื่อง : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565(แบบ สขร.1)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 10:49:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,503
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปข้อสั่งการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ ครั้งที่ 18/2565
ผู้รับ : 214 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 10:46:12 น. ]

รับแล้ว : 165 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,502
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 19 พค. 65 10:31:42 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๒,๕๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖