สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,483
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:55:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,482
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดส่งเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:52:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,481
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:36:36 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,480
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:26:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,479
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:22:29 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,478
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:21:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,477
 เรื่อง : แจ้งความเห็นต่อแผนปฏิบัติการ (Action plan)ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:13:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,476
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 09:07:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,475
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 18:28:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,474
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 18:22:53 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,473
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธ์ุธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 18:07:56 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,472
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมงานกีฬาแห่งชาติ ทีมที่ 15
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 17:04:50 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,469
 เรื่อง : ขอส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อปิดประกาศ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 16:42:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,468
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 16:25:48 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,467
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับกิจกรรมเแลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 16:25:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,466
 เรื่อง : การประกวดเรียงความและประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ความรักของพ่อ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 16:21:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,465
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 16:18:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,464
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 16:14:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,463
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 15:44:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,462
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 28 พย. 65 15:39:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28   | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๖๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖