สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,172
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตามการขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:46:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,171
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานร่วมส่วนราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:46:25 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,170
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการ กรณีร้องเรียนสถานบริการส่งเสียงดังรบกวน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:45:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,169
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการ กรณีร้องเรียนสถานบริการส่งเสียงดังรบกวน
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:43:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,166
 เรื่อง : ประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:31:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,165
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป GBC ไทย - ลาว ครั้งที่ 28
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:31:52 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,164
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation inspector BFSI) รุ่นที่ 13
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:16:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,163
 เรื่อง : การจัดกิจกรรม "อุตรดิตถ์ ปันสุข ปันน้ำใจ สร้างร้อยยิ้ม"
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:11:10 น. ]

รับแล้ว : 102 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,162
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:10:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,161
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกดอกดาวเรืองในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นโครงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:10:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,160
 เรื่อง : การดำเนินโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:08:03 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,158
 เรื่อง : รายงานสถิติผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 10:05:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,156
 เรื่อง : แผนการรับบริขาคโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:52:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,155
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุม เตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:45:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,154
 เรื่อง : การสำรวจรายชื่อ จนท.สังกัดกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็น จนท.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:43:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,153
 เรื่อง : การสำรวจรายชื่อ จนท.สังกัดกระทรวงแรงงานแต่งตั้งเป็น จนท.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:41:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,152
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเสนอโครงการต่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:40:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,151
 เรื่อง : ประชุมพิจารณา (ร่าง) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:36:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,150
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:31:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,149
ด่วนมาก


 เรื่อง : โครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean"
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 09:30:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28   | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๘๗๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖