สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,845
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:24:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,844
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:22:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,843
 เรื่อง : ขอแก้ไขQR CODE สรุป(ร่าง)แผน ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:16:05 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,842
 เรื่อง : ขอแก้ไขQR CODE สรุป(ร่าง)แผน ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:09:27 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,841
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประเมินผลมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 16:01:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,840
 เรื่อง : ส่งข้อมูลแผนงานการใช้งานรถ EV และข้อมูลความต้องการให้ กฟภ.ติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 15:49:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,838
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 15:42:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,837
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำมันปาล์มและผลปาล์มน้ำมัน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 15:40:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,836
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 15:33:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,835
 เรื่อง : การเตรียมมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 ? 2570) (ฉบับทบวน) และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 15:32:25 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,834
 เรื่อง : การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 15:05:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,833
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการขับเคลื่อนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของอำเภอ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 14:57:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,832
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี3
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 14:57:04 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,831
 เรื่อง : การจัดงาน "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 14:56:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,830
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 14:54:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,829
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี3
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 14:53:10 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,828
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 13:59:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,827
 เรื่อง : ส่งทะเบียนข้อมูลสัญญาจ้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 13:45:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,826
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 13:30:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,825
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 4
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 มิย. 65 13:21:04 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27   | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖