สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,504
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาโครงการเเละทำสัญญาเงินอุดหนุนจากกรม สค.
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 14:02:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,502
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:44:57 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,501
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอหารือการขอสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:40:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,500
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้แทนกระทรวงและพิธีเปิดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปีิ 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:28:05 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,499
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาคมการค้า
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:26:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,498
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:25:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,497
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:19:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,496
 เรื่อง : แบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 13:07:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,495
 เรื่อง : การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้รับ : 39 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 12:55:58 น. ]

รับแล้ว : 35 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,494
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ปี2565-2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 12:16:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,493
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ปี2565-2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 12:15:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,492
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ปี2565-2566
ผู้รับ : 47 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 11:58:16 น. ]

รับแล้ว : 37 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,491
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 11:16:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,490
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 11:09:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,489
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "น้ำเงิน- ชมพู บอลล์" ประจำปี 2565
ผู้รับ : 402 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงเรียนอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 10:58:45 น. ]

รับแล้ว : 199 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,488
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 10:58:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,487
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 10:51:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,486
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับร่วมกิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 10:24:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,485
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการเพื่อดูแลไตไม่ให้เสื่อมในผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 10:22:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,484
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 พย. 65 10:08:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27   | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖