สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,205
 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมโครงการ "เยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6"
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:56:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,204
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 192567 และครั้งที่ 202567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:54:22 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,203
 เรื่อง : ขอเชิญเด็กและเยาวชนร่วมโครงการ "เยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6"
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:54:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,202
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติตระการ ?ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า)? เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:52:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,201
 เรื่อง : ขอเชิญเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับเคลือข่ายอำเภอฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:40:11 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,200
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมวางแผนจัดการแข่งขันกีฬาท่าเหนือสัมพันธ์
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:35:45 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,199
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:24:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,198
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งต้นโพธิ์ บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และตัดกิ่งไม้บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาฯ
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:18:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,197
 เรื่อง : เลื่อนข้าราชการฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:16:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,196
 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนในระดับอำเภอ ประจำปี 2567 เดือน มิ.ย - ก.ย. 67)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 14:04:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,195
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปรึกษา เรื่อง บ่อ MAN HOLE ของระบบไฟฟ้าแรงสูง ของโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:53:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,194
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมบริการโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:50:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,193
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เพิ่มเติมหนังสือจังหวัด เรื่อง การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:50:15 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,192
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:44:17 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,190
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมและพื้นที่ตำบลข้างเคียง
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ไผ่ล้อม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:21:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,189
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โคงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:16:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,188
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 13:09:11 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,187
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติตระการเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 12:54:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,186
 เรื่อง : การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 12:53:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,185
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 7 มิย. 67 12:42:03 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 14 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,848 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27   | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๑๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖