สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,158
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าเซ่า
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:56:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,157
 เรื่อง : แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:46:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,156
 เรื่อง : การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:43:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,155
 เรื่อง : ส่งแบบรายงานจำนวนบัตรเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.คอรุม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:37:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,154
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : วาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:28:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,153
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนยาเสพติด ปี 67
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:04:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,152
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงลอยกระทง
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:04:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,151
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 16:02:07 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,150
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.ผักขวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:50:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,149
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้่ำในระยะเวลา 1 ปี ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:46:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,148
 เรื่อง : ขอสำรวจรายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:38:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,147
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:33:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,146
 เรื่อง : การแต้งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าเซ่า(กรณีแทนตำแห่นงที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:33:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,145
 เรื่อง : ขอส่งสำเนารายงานการประชุม
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:32:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,144
 เรื่อง : การพิจารณาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบ บูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:29:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,143
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:20:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,142
 เรื่อง : การดำเนินโครงการสัมมนาร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:19:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,141
 เรื่อง : ขอเลื่อนเวลาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:15:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,140
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก ประจำปี 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:15:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,139
 เรื่อง : ขอเลื่อนเวลาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 24 พย. 66 15:12:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,785 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20   | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๘,๑๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖