สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,396
 เรื่อง : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:45:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,395
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Km online
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:36:23 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,394
 เรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖5
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:31:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,393
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:31:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,392
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:28:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,391
 เรื่อง : ขอเชิญให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:20:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,390
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์รายตำบล
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:19:57 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,389
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:19:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,388
 เรื่อง : การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:14:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,387
 เรื่อง : การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:12:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,386
 เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน 2. อบต.นาอิน 3. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:11:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,385
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก)ส่วนจังหวัด
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:03:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,384
 เรื่อง : เร่งรัดการขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:01:42 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,382
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:00:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,381
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับสมัคร ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา อสม. และบุตรเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:57:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,380
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:45:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,379
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:40:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,378
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:28:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,377
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ ครั้งที่ 3
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:22:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,376
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 14:16:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 775 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20   | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๓,๐๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖