สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,589
 เรื่อง : แจ้งตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 16:02:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,588
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 16:01:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,587
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อสั่งการที่ประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด แจ้งเทศบาลเมือง
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:43:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,586
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:41:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,585
 เรื่อง : ขอความร่วมมือส่วนราชการส่งข้อมูลและการจ่ายเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:40:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,584
 เรื่อง : การคัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปร. ดีเด่น ประจำปี 2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:37:59 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,583
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมในการผลิตสุรากลั่นชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:37:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,582
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัยหาการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:35:11 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,581
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:34:40 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,580
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อสั่งการที่ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 15:13:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,579
 เรื่อง : การสำรวจอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 14:59:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,578
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อสั่งการที่ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจ.อต.
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 14:47:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,577
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 14:43:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,576
 เรื่อง : ขอข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีการผลิตปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 14:39:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,575
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร้านกาชาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 54 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 14:16:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,574
 เรื่อง : การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 14:10:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,572
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:56:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,571
 เรื่อง : การตัดทำโครงการบริหารการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:35:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,570
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:24:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,569
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 พย. 65 13:22:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๙๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖