สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,587
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 192567 และครั้งที่ 202567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 16:04:07 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,586
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านแผ่นนดินธรรม แผ่นดินทอง
ผู้รับ : 1. รพ.สต.บึงท่ายวน 2. รพ.สต.คอรุม 3. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:51:02 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,585
 เรื่อง : แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกร ทำหมัน ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:41:42 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,584
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:41:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,583
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:32:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,582
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง เดือน มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 15:11:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,581
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 14:53:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,580
 เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 14:50:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,579
 เรื่อง : การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาท่าเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 14:03:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,578
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:56:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,577
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย พ.ศ.2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:52:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,576
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทรัพยากร ตอบโต้สถานการณ์ กรณีโรคไข้เลือดออก ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:41:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,575
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 13:30:46 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,574
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านด้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 12:55:44 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,573
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 11:25:52 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,572
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 11:19:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,571
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 10:53:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,570
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับตรวจราชการกรณีปกติ ระดบกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 10:45:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,569
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน Programme for International Student Assessment หรือ PISA
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 10:43:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,568
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องใน 4 กรกฏาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 14 มิย. 67 10:35:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,088 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๔๒๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖