สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 42,139
 เรื่อง : เชิญร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการ ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 14:21:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,138
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 14:14:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,137
 เรื่อง : การรับมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 13:59:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,136
 เรื่อง : ข้อมูลราคากลางด้านเกษตรกรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 13:36:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,135
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารปละด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 13:29:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,134
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการทดสอบโรคบรูเซลโลซีส และถ่ายพยาธิโคโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 12:55:48 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,133
 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติงานในการส่งออกโคมีชีวิตจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 12:45:31 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,132
 เรื่อง : ขอแจ้งประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (ไก่เขึยวพาลี)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 12:34:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,130
 เรื่อง : ขอแจ้งประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (ไก่เขึยวพาลี)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 12:20:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,129
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาขิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 12:07:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,128
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาขิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 11:48:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,127
 เรื่อง : แจ้งการติดตามการปฎิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 11:47:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,126
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้ารับการฝึกงาน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 11:37:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,125
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 11:29:02 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,124
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 11:10:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,123
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งคำกล่าวของประธานอำเภอตรอน ประชุมวันที่ 9 มี.ค.66 ค่ะ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 10:57:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,122
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุตรดิตถ์(คบจ.)ครั้งที่3/2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 10:35:44 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 42,121
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของ ศฟฟ.แบบรายงาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 10:34:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,120
 เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 10:33:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 42,119
 เรื่อง : กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองฯ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มีค. 66 10:31:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,099 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56   | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๓๓,๙๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖