สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,810
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:23:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,809
 เรื่อง : การวางและจัดทำผังเมืองรวมลับแล
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:15:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,808
 เรื่อง : ขอส่งสรุปผลการดำเนินงาน ระบบการคัดกรอง/บำบัดรักษา/ช่วยเลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบหรี่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวงทาการดำเนินงานให้บริการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้มีปัญหาเสพติดผลิตภัณฑ์ย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:12:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,807
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:12:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,806
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:10:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,805
 เรื่อง : จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ กชภจ อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:08:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,804
 เรื่อง : แต่งตั้งพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:00:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,803
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 09:51:09 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,802
 เรื่อง : ข้อมูลแผนงานโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 09:37:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,801
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 09:30:05 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,800
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 09:26:55 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,799
 เรื่อง : ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ IRO 2022
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 09:11:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,798
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจัดกิจกรรมให้ความรู้ และประกวด Tiktokฯ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 09:05:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,797
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 08:55:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,796
 เรื่อง : การเผยแพร่ ปชส.วารสารดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสสถาปนา มท.ครบ 130 ปี ในปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 18:00:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,795
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน พฤศจิกายน 2565)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 17:51:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,794
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 17:31:16 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,793
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 16:29:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,791
 เรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติม (การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 16:08:53 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,790
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 16:06:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56   | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๔๙๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖