สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,823
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (โรคระบาดในสัตว์)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 12:58:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,822
 เรื่อง : แจ้งการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 12:19:18 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,821
 เรื่อง : การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผู้รับ : 156 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 12:06:00 น. ]

รับแล้ว : 114 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 42 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,820
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 11:36:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,819
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 11:35:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,818
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 11:33:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,817
 เรื่อง : ขอแจ้งการดำเนินการการใช้สถานที่กักกัน (Local Quarantine) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 11:11:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,816
 เรื่อง : แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 11:08:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,815
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 10:54:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,814
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 10:52:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,813
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 10:41:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,812
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 10:13:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,811
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 10:07:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,810
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2564
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:54:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,809
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:52:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,808
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:51:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,807
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:43:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,806
 เรื่อง : ขอสนับสนุนฉากกั้นสำหรับ swab และแท่นกดเจลแอลกอฮอล์
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:36:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,805
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:13:11 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,804
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 สค. 64 09:05:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,045 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114   | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๘๔๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖