สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,056
 เรื่อง : แบบตอบรับประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 14:00:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,053
 เรื่อง : การดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 13:21:01 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,052
 เรื่อง : การดำเนินโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว 2. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 13:06:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,051
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 13:04:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,050
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามดัชนีความก้าวหน้าของคน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 13:03:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,049
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 12:38:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,048
 เรื่อง : รายงานการสำรวจข้อมูลแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 12:33:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,047
 เรื่อง : สำรวจจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคลัมปี สกิน ในตำบลที่มีรายงานพบโรค
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 12:26:55 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,046
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ปี 2564
ผู้รับ : 239 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 11:47:31 น. ]

รับแล้ว : 181 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 58 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,043
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 11:24:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,042
 เรื่อง : ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 10:40:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,041
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 09:08:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,039
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๐ (The Nineteenth International Junior Science Olympiad : 20 USO)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 15 พย. 65 07:05:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,037
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย.65
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 17:33:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,036
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จว.อ.ต. ประจำเดือน พ.ย.65
ผู้รับ : 158 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   มณฑลทหารบกที่35 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 17:16:59 น. ]

รับแล้ว : 113 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 45 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,035
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้อนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 17:03:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,034
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 16:45:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,033
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 16:25:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,032
 เรื่อง : แนวทางรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 16:20:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,031
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 14 พย. 65 15:35:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46   | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๑๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖