สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,356
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือ ทบทวนและจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการค้าการลงทุน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 09:34:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,355
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือ ทบทวนและจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการค้าการลงทุน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 09:33:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,354
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือ ทบทวนและจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการค้าการลงทุน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 09:31:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,352
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 5. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 09:08:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,351
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการลงทะเบียนระบบความร่วมมือส่งเรื่องร้องเรียน และตอบแบบสอบถามการใช้งานคู่มือการรับ - ส่งเรื่องร้องเรียนและระบบขอความร่วมมือส่งเรื่องร้องเรียน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 09:04:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,350
 เรื่อง : การแต่งตั้ง กบอ.ทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 08:57:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,349
 เรื่อง : การแต่งตั้ง กบอ.เมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 08:55:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,348
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : ?Young ทำดี? ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 08:00:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,347
 เรื่อง : ขอส่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหาร และน้ำช่วงฤดูร้อน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 พค. 66 07:58:06 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,346
 เรื่อง : การสรรหาผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 9 (ปี 2566-2570)
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 18:26:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,345
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 17:36:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,344
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 17:22:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,343
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 17:19:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,342
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 17:11:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,341
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 16:47:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,340
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้รายงานข้อมูลการสำรวจวัดและสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 16:40:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,339
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 16:09:33 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,338
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 16:06:00 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,337
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 16:04:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,336
 เรื่อง : การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 พค. 66 16:04:23 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46   | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๒๔๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖