สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,586
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อชื้แจงการดำเนินกิจกรรมการจัดการบริหารพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาตใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:54:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,585
 เรื่อง : การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:51:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,584
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันวิ่งเก็บระยะทาง พ.ศ. 2566 (DOPA Virtual Run 2023)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:40:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,583
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,582
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การ Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:24:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,581
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การ Kick Off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราทำความดีด้วยหัวใจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:23:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,580
 เรื่อง : ขอเชิญกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมอบรมวิธีใช้งานระบบแพลตฟอร์มการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:20:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,579
 เรื่อง : การรับมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านและพื้นที่ชุมชนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 13:13:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,578
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการภัยหนาว67
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 12:35:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,577
 เรื่อง : เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 12:32:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,576
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 12:15:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,575
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหัวหน้าส่วนให้เป็นปัจจุบัน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:48:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,574
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหัวหน้าส่วนให้เป้นปัจจุบัน
ผู้รับ : 161 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:44:12 น. ]

รับแล้ว : 110 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,573
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:41:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,571
 เรื่อง : รายงานการรับบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:17:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,570
 เรื่อง : รายงานการรับบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:16:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,569
 เรื่อง : เชิญประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:06:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,568
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 4. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 11:00:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,567
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:51:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,566
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 14 พย. 66 10:50:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,785 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46   | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๘,๐๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖