สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 34,561
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ 2/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:37:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,560
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมกรรมการพิจารณาผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:35:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,558
 เรื่อง : รายงานการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:34:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,557
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:26:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,556
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:18:57 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,555
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค.
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:14:22 น. ]

รับแล้ว : 102 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,554
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ สินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 16:47:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,553
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและประเมินติดตามเยี่ยมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 16:30:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,552
 เรื่อง : เชิญร่วมงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 16:29:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,551
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดการประเมินติดตามและเยี่ยมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 16:23:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,550
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 16:07:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,549
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:51:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,548
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในสภาวะวิกฤต
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:50:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,547
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:50:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,546
 เรื่อง : ตอบรับการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:46:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,545
 เรื่อง : แจ้งถึงการลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:43:07 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,544
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:42:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,543
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:42:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,542
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:36:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,540
 เรื่อง : แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 15:32:15 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17   | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๘๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖