สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,216
 เรื่อง : กำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ บิดาของนางณัฐจพร สิงขรณ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอตรอน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 15:16:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,215
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 15:15:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,214
 เรื่อง : การจัดส่งข้าราชการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานด้านสัญญาติและสถานะบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 15:12:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,213
 เรื่อง : ขอเชิญท่านเป็นประธานในการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 15:07:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,212
 เรื่อง : โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ"Easy English with DOPA" กรมการปครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 15:06:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,211
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 15:03:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,210
 เรื่อง : เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 14:49:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,209
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 13:53:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,208
 เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว" ประจำปี 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 13:36:24 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,207
 เรื่อง : ขอเอกสารประกอบการสมัครโดรงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์เพิ่มเติม
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 13:33:30 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,206
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 12:07:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,205
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 12:06:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,204
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 12:01:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,203
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 11:48:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,202
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 11:36:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,201
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 11:32:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,200
 เรื่อง : การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 11:09:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,199
 เรื่อง : ผ้าตัตเสื้อเครื่องแบบ พอ.สว.
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 11:03:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,198
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:59:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,197
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๗
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:57:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17   | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๕๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖