สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,822
 เรื่อง : ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 08:47:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,821
 เรื่อง : ขอเชิญรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 08:45:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,819
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพกิาร ด้านสุขอนามัยและ สิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่น ที่ 2
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 17:11:10 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,818
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพกิาร ด้านสุขอนามัยและ สิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่น ที่ 1
ผู้รับ : 31 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:52:29 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,816
 เรื่อง : ขอเรียนนายประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:45:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,815
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลการจ้างงานของสถานปนะกอบการเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,814
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:18:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,813
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:18:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,811
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขต
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:15:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,810
 เรื่อง : จำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:14:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,809
 เรื่อง : โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานนะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:14:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,808
 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา?หมู่บ้านรักษาศีล ๕? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:12:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,807
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:09:28 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,806
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:09:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,805
 เรื่อง : การดำเนินตามโครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทิดไท้องค์ราชัน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:03:36 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,804
 เรื่อง : รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:58:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,803
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:55:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,802
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : จัดส่งแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:48:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,801
 เรื่อง : ขอข้อมูลผลสำเร็จเป็นรูปธรรม TO BE NUMBER ONE
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:43:01 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,800
 เรื่อง : เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:41:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,088 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๗๙,๕๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖