สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,256
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 14:22:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,255
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 14:19:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,254
 เรื่อง : การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 14:01:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,253
 เรื่อง : แจ้งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 241 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:58:27 น. ]

รับแล้ว : 179 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 62 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,252
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การจัดการบริหารพลังงานในชุมชนและการจัดทำโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:56:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,251
 เรื่อง : ขอส่งแบบเสนอรายชื่อบุคลากรสนับสนุนการประเมิน ITA และ PMQA 4.0 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:56:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,250
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การจัดการบริหารพลังงานในชุมชนและการจัดทำโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่
ผู้รับ : 1. อบต.ป่าคาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:55:06 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,249
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การจัดการบริหารพลังงานในชุมชนและการจัดทำโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:53:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,248
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. กองพันทหารม้าที่7 4. มณฑลทหารบกที่35 5. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:53:19 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,247
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. กองพันทหารม้าที่7 4. มณฑลทหารบกที่35 5. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:49:13 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,246
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้การจัดการบริหารพลังงานในชุมชนและการจัดทำโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:46:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,245
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การยกระดับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน โดยการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 13:28:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,244
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะหืจัดเตรียมสถานที่
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 12:15:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,243
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการดูแลความเรียบร้อย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 12:14:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,242
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว698 ลว. 21 พย. 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 11:21:26 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,241
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว698 ลว. 21 พย. 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 11:13:25 น. ]

รับแล้ว : 43 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,240
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 11:09:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,239
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก (ผู้ทรงฯ นางศิริรัตน์ สมประสงค์, น.ส.เบญจมาศ แก้วใจ, นายแพทย์สานิตย์ ศรีเพชร, แพทย์หญิงวรวรรณ ปิ่นรัตน์)
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 10:49:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,238
 เรื่อง : ขอใช้พื้นที่ในการฝึกทหารใหม่ รุ่นที่ 2566 ผลัดที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 10:10:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,237
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญให้การต้อนรับและร่วมฟังนโยบายในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พย. 66 09:50:07 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๓๑๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖