สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 46,019
 เรื่อง : ขอประสานความร่วมมือการดูแลผู้ช่วยพิการที่ผ่านการอบรม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 11:06:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,018
 เรื่อง : เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฏฐมีบูชา (แก้ไขบัญชีเจ้าภาพ)
ผู้รับ : 250 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 11:06:00 น. ]

รับแล้ว : 96 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 154 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,017
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 11:04:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,016
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 11:03:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,015
 เรื่อง : เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฏฐมีบูชา (แก้ไขบัญชีเจ้าภาพ)
ผู้รับ : 160 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 11:02:23 น. ]

รับแล้ว : 108 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,014
 เรื่อง : เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฏฐมีบูชา (แก้ไขบัญชีเจ้าภาพ)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:59:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,012
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:58:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,011
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านค้าสตรีทฟู้ด
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:55:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,010
 เรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 10)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:54:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,009
 เรื่อง : การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 (เอกสารเพิ่มเติม)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:53:25 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,008
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:52:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,007
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:50:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,006
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการเฝ้าระวังและตรวจประเมินระบบประปาหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง 2. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:43:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,005
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:27:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,004
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai Select จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:26:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,003
 เรื่อง : รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลตรอน [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:10:11 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,002
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการดำเนินงานตรวนเฝ้าระวัง เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน Food Good Taste Plus จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 10:01:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,001
 เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (โครงการ innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:48:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,000
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:47:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,999
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การลงทะเบียนใข้งานระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น ThailID
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:35:16 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖