สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,833
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 14:16:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,832
 เรื่อง : ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเพิ่มราคารับซื้อยางพารา
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 14:06:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,831
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 13:37:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,830
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 13:22:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,829
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การประเมินผลผลิตภัณฑ์ด้านทันตสุขภาพ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 13:10:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,828
 เรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) และย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 3. ที่ว่าการอำเภอตรอน 4. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 5. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 12:45:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,827
 เรื่อง : ขอแก้ไขกำหนดการแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่3ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 12:02:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,826
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:52:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,825
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:51:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,824
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินศูนย์ราชการสะดวกประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:50:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,823
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:48:49 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,821
 เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิธีดำเนินการกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน พ.ศ.2565
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:47:52 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,820
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งสรรหาและคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:39:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,819
 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:38:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,816
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเลื่อนประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:24:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,815
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเลื่อนประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:22:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,814
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเลื่อนประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:20:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,813
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเลื่อนประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 11:19:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,812
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:52:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,811
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 9 พย. 65 10:35:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55   | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๐๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖