สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,159
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนในการดูแลผู้ป่วย SMI-V ณ จุุดเกิดเหตุ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 10:12:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,158
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการซ้อมแผนในการดูแลผู้ป่วย SMI-V ณ จุุดเกิดเหตุ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 10:08:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,157
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 10:02:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,156
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้ 2. อบต.หาดสองแคว 3. อบต.คอรุม 4. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:56:39 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,155
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 ? 2565) ระยะสิ้นสุดแผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:56:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,154
 เรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:53:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,153
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:52:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,152
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) ระยะสิ้นสุดแผน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:49:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,151
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนบนโต๊ะในการดูแลผู้ป่วย SMI-V
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:48:34 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,150
 เรื่อง : ขอเชิญอบรมโครงการ การพัมนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคนไทยคุณภาพ(การดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอง และเด็กปฐมวัย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:48:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,149
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้่าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอ
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:45:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,148
 เรื่อง : การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:44:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,147
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:42:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,146
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและส่งเสริมนวัตกรรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 2
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:39:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,145
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนบนโต๊ะในการดูแลผู้ป่วย SMI-V
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 3. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:39:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,144
 เรื่อง : การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:38:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,143
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งขาติ ปีพุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 241 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:37:45 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 61 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,142
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:37:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,141
 เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ เข้าใจ เชืื่่อมั่นในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:35:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,140
 เรื่อง : ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการคัดคัดกรองติมตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ 2560
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 พค. 66 09:33:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55   | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๐๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖