สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 46,208
 เรื่อง : การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 5. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 10:20:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,207
 เรื่อง : รายงานการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 09:51:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,206
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว2275 ลว.15 พค.2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 09:39:23 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,204
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา อมรมความรู้วัสดุสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง (เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 08:54:34 น. ]

รับแล้ว : 65 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 15 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,203
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว2275 ลว.15 พค.2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 08:48:31 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,202
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว2275 ลว.15 พค.2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
ผู้รับ : 173 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 08:46:28 น. ]

รับแล้ว : 113 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,200
 เรื่อง : โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 08:44:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,199
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว2275 ลว.15 พค.2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
ผู้รับ : 215 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิย. 66 08:44:16 น. ]

รับแล้ว : 53 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 162 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,198
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 17:49:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,197
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา อมรมความรู้วัสดุสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 17:07:58 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,196
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 17:00:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,195
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 16:40:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,194
 เรื่อง : แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 16:39:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,193
 เรื่อง : แนวทางการดูแลฯผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต (ส่งใหม่)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 16:16:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,192
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครองอย่างมีชีวิตและยั่งยืน ภายใต้หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 16:05:47 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,191
 เรื่อง : โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:59:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,190
 เรื่อง : โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:57:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,189
 เรื่อง : โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:55:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,188
 เรื่อง : โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:53:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,187
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:48:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๕๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖