สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,650
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 16:35:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,649
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 16:33:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,648
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 16:30:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,647
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสำหรับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 16:25:12 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,646
 เรื่อง : โครงการสำรสจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 16:13:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,645
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:49:48 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,644
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:43:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,643
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:39:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,642
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:31:34 น. ]

รับแล้ว : 67 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 13 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,641
 เรื่อง : การเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:31:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,640
 เรื่อง : การเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:29:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,639
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (เงินดิจิทัล 10,000 บาท) ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับ : 60 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:27:37 น. ]

รับแล้ว : 49 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,638
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:27:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,637
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:16:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,636
 เรื่อง : แผนการออกตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานส้วมระดับประเทศ (HAS)
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 15:09:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,635
 เรื่อง : ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 14:48:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,634
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห้น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนจัดทำร่างฝังเมืองรวม (ครั้งที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์(ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 14:39:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,633
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห้น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนจัดทำร่างฝังเมืองรวม (ครั้งที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์(ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 14:38:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,632
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยื่นใบสมัครและแบบเสนอโครงการทั้งแบบเอกสาร (Hard Copy) และไฟล์ Word แหล่งเรียนรู้ท่งวัฒนธรรมในพื้นที่
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 14:34:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,631
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับลงทะเบียนและรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 ธค. 66 14:18:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๒๖๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖