สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 46,166
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2566 หลักสูตรเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:29:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,165
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2566 หลักสูตรเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:26:27 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,164
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:15:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,163
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:11:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,162
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566(ฉบับแก้ไข)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 12:38:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,161
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฎฐมีบูชาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 12:38:11 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,160
 เรื่อง : การจัดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 12:37:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,159
 เรื่อง : ขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพิมลลักษณพระบรมชาชินี
ผู้รับ : 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 12:33:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,158
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 12:10:08 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,157
 เรื่อง : ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 57 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 12:02:33 น. ]

รับแล้ว : 52 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,156
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมช
ผู้รับ : 55 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:53:41 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,155
 เรื่อง : โครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:50:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,154
 เรื่อง : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:47:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,153
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:43:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,152
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่อำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:36:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,151
 เรื่อง : การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้งและขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:33:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,150
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ในพื้นที่อำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:30:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,148
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมช
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:28:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,147
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมช
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:26:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,146
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขของครอบครัว น.ส.สมคิด รักใส
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 11:22:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๘,๙๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖