สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,649
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:50:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,648
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:35:40 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,647
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:31:23 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,646
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 พค. 65 08:22:36 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,645
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 22 พค. 65 08:37:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,644
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 พค. 65 21:11:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,643
 เรื่อง : ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารเเละผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น เพชรพัสดุ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 พค. 65 11:39:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,642
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ?เพชรพัสดุ? ประจำปี 2565
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 21 พค. 65 11:32:54 น. ]

รับแล้ว : 49 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,641
 เรื่อง : รายงานผลการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:34:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,640
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:23:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,639
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:22:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,638
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตสินค้าพืชผักมาตรฐานปลอดภัยครบวงจรสู่เกษตรสร้างมูลค่า (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2565)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 17:06:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,637
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตสินค้าพืชผักมาตรฐานปลอดภัยครบวงจรสู่เกษตรสร้างมูลค่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:57:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,636
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:36:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,635
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:35:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,634
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:33:41 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,633
 เรื่อง : การรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:33:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,632
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ชาติ ที่ 32/2560
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:26:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,631
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:25:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,630
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 20 พค. 65 16:17:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 774 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๕,๘๓๑,๘๑๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖