สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 21,107
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามประเด็น/ข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ? 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 15:31:37 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,106
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิชัย (ศปก.อ.) ครั้งที่ 8 วันที่ 26 ตุลาคม 2564
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 14:49:37 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 23 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,105
 เรื่อง : การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 14:42:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,104
 เรื่อง : การถอดบทเรียนเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยการใช้ฟ้าทะลายโจรในเรือนจำกลางเชียงใหม่
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 14:12:39 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,103
 เรื่อง : ตรวจสอบหนังสือรับรองการทำงาน
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 14:10:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,102
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งภาพถ่ายพื้นที่ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ (งบลงทุน)
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 14:10:03 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,101
 เรื่อง : การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 14:07:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,100
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการโครงการศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 13:51:48 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,099
 เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ผู้รับ : 230 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 13:50:19 น. ]

รับแล้ว : 158 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 72 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,098
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5-4-64
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 13:47:10 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,097
 เรื่อง : ขอให้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน 2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย 4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล 5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 13:46:11 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,096
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขออนุญาติเปิดเรียน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-site
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 13:28:25 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,095
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะทำงานกำหนดราคาเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 13:16:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,093
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 11:20:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,092
 เรื่อง : แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ผู้รับ : 384 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.หาดล้า [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 11:11:56 น. ]

รับแล้ว : 163 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 221 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 21,091
 เรื่อง : ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 10:56:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,090
 เรื่อง : ขอเลื่อนพิธีเปิด สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล"
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 10:43:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,089
 เรื่อง : ขอเลื่อนพิธีเปิด สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี เมืองลับแล"
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 10:40:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,088
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงปม.2564
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 10:38:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 21,087
 เรื่อง : รายงานโครงการปลูกต้นไม้ (วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 ตค. 64 10:37:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๔๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖