สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 56,405
 เรื่อง : ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สถานที่เลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:12:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,404
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:08:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,403
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:05:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,402
 เรื่อง : ขอขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:03:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,401
 เรื่อง : ขอขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประกันสังคมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 16:00:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,400
 เรื่อง : แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
ผู้รับ : 389 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 15:57:36 น. ]

รับแล้ว : 196 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 193 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,399
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 15:45:15 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,398
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 15:44:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,397
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 15:43:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,396
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดการเรียนการสอน
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 15:41:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,395
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 14:57:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,394
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 14:55:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,393
 เรื่อง : ประชุมคณะกรรการฝ่ายขบวนแห่และพิธีเปิด ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 14:05:19 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,392
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุม ITA ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 13:55:20 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,391
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุม ITA ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 13:46:28 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,390
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 13:42:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,389
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 13:24:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,388
 เรื่อง : แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 13:13:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,387
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 13:10:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,386
 เรื่อง : แจ้งวงเงินจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขต 10% ปีงบประมาณ 2567 (พลางก่อน)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 มค. 67 12:02:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,748 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104   | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๖๗๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖