สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,278
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 11:00:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,277
 เรื่อง : อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอลับแล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:52:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,276
 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 งานจ้างออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะที่ 2
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:51:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,274
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมสร้างการรับรู้และติดตามผลการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:49:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,273
 เรื่อง : การจัดงาน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:40:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,272
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:35:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,271
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:21:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,270
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมสนามเอลิคอปเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ขึ้น-ลง
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:20:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,269
 เรื่อง : การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:13:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,268
 เรื่อง : รายงานผลการลดใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 10:07:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,267
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 09:57:15 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,266
 เรื่อง : การจัดงาน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 09:42:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,265
 เรื่อง : การจัดงาน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 09:33:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,264
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 พย. 66 09:09:06 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,263
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนด้านสตรีและครอบครัวจังหวัดอุตรดิต์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:27:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,262
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:24:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,261
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มอบภารกิจรับผิดชอบการลงพื้นที่ตรวจติดตามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:15:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,260
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:02:43 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,259
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:57:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,258
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:53:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๒๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖