สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,463
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 11:14:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,462
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ผู้รับ : 1. อบต.ข่อยสูง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 11:11:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,461
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ภายใต้งบประมาณรายการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:57:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,459
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:49:18 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,458
 เรื่อง : มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:45:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,457
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:39:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,456
 เรื่อง : มาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:35:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,455
 เรื่อง : การศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:34:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,454
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567เพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:30:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,453
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการฯยาเสพติด มิย -สค.67
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:30:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,452
 เรื่อง : ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:29:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,451
 เรื่อง : การช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 ขออำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด 5. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:29:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,450
 เรื่อง : ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:27:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,449
 เรื่อง : ส่งคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:23:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,448
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:18:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,447
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:16:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,446
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:14:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,445
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:11:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,444
 เรื่อง : ขอส่งรายละเอียดและสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม แปรงฟันคุณภาพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:07:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,442
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 4/2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พค. 67 10:02:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๗๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖