สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,051
 เรื่อง : ข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:53:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,050
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมทีมสหวิชาชีพ
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลท่าปลา 2. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:44:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,049
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่กิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล"
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. อบต.ไผ่ล้อม 3. เทศบาลตำบลพระเสด็จ 4. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:42:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,048
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมทีมสหวิชาชีพ
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:39:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,047
 เรื่อง : ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:12:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,046
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:12:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,045
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:10:50 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,044
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:09:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,043
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 15:04:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,042
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:54:56 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,041
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:48:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,040
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:37:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,039
 เรื่อง : การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร)
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:36:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,038
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:33:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,037
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:32:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,036
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมการสร้างความ ตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต DIGITAL CITIZEN
ผู้รับ : 81 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:26:47 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,035
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:26:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,034
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:24:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,033
 เรื่อง : การจัดสรรบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:19:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,032
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 พค. 66 14:18:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๐๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖