สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,719
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารแนบหนังสือที่ อต0003/ว110 ลว 2 พ.ย.65)
ผู้รับ : 107 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:25:11 น. ]

รับแล้ว : 64 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,718
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารแนบหนังสือที่ อต0003/ว110 ลว 2 พ.ย.65)
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:22:59 น. ]

รับแล้ว : 72 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,717
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:22:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,716
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารแนบหนังสือที่ อต0003/ว110 ลว 2 พ.ย.65)
ผู้รับ : 170 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:20:34 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 144 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,715
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:18:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,714
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารแนบหนังสือที่ อต0003/ว110 ลว 2 พ.ย.65)
ผู้รับ : 250 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:15:29 น. ]

รับแล้ว : 96 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 154 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,713
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารแนบหนังสือที่ อต0003/ว110 ลว 2 พ.ย.65)
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:13:41 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,712
 เรื่อง : พระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 09:04:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,711
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 08:56:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,710
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมฯ TSY Program
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 8 พย. 65 08:50:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,709
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 20:32:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,708
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศุนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 20:28:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,707
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 18:12:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,706
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 17:31:26 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,705
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 1/2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 17:23:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,704
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลกลุ่มคนไร้สถานะตำบลบ้านโคก
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:58:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,703
 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลกลุ่มคนไร้สถานะอำเภอบ้านโคก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:53:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,702
 เรื่อง : การขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:31:38 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,701
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือตรวจปัสสาวะและสารเสพติด(สนง.พมจ.อต.)
ผู้รับ : 1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:30:56 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,700
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 7 พย. 65 16:30:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๖๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖