สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,235
 เรื่อง : แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 17:19:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,234
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 17:07:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,233
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 17:04:30 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,231
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 17:02:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,230
 เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะต่อไป
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 16:33:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,227
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 4. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 12:42:50 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,226
 เรื่อง : ขอให้สำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 12:38:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,225
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 12:18:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,224
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 11:56:25 น. ]

รับแล้ว : 201 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 207 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,223
 เรื่อง : ขอเชิญร่่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 11:15:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,222
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 09:40:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,221
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 223 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 09:25:43 น. ]

รับแล้ว : 163 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,218
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 50 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 08:23:12 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,217
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 50 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 08:19:21 น. ]

รับแล้ว : 35 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 15 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,215
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 51 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 08:03:52 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 17 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,214
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 08:01:07 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,213
 เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 พย. 65 07:56:16 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,212
 เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 23:53:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,211
 เรื่อง : ขอใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 17:24:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,210
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 18 พย. 65 17:22:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39   | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๔๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖