สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,582
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:52:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,580
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรวบรวมข้อมูลการมอบรางวัลบุคคลที่มีลักษณะแสดงออกถึงการเป็นคนรดีฯ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:49:44 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,579
 เรื่อง : รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:46:43 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,578
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:36:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,577
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:35:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,576
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:34:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,575
 เรื่อง : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการเเละการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:33:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,574
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:32:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,573
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:29:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,572
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:28:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,571
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:26:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,570
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:24:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,569
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:22:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,568
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในระดับพื้นที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:19:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,567
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:17:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,566
 เรื่อง : ยกเว้นค่าบริหารเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถนายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 10:00:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,565
 เรื่อง : ขอเชิญอบรมการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 เรื่อง การพัฒนาความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุในยุดโควิด-19
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 09:49:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,563
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือการปิดโรงพยาบาลสนาม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 09:23:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,560
 เรื่อง : การรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาทางหมายเลขสายด่วน ๑๓๗๔ ของ กอ.รมน.
ผู้รับ : 396 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 08:52:11 น. ]

รับแล้ว : 199 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 197 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,559
 เรื่อง : การรับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาทางหมายเลขสายด่วน ๑๓๗๔ ของ กอ.รมน.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 มิย. 65 08:49:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39   | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖