สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,470
 เรื่อง : ตอบรับการเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:51:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,469
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:47:26 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,468
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:37:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,467
 เรื่อง : ขยายระยะเวลารับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการชดเชยดอิกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2566/67
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:31:59 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,466
 เรื่อง : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:23:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,465
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเพิ่มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:19:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,464
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดสำเนาทะเบียนราฎร์ผู้เสียชีวิต ผู้ย้ายภูมิลำเนาเข้า-ออก ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.น้ำหมัน [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:11:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,463
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ_ฉบับแก้ไข
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 09:10:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,462
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 08:58:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,461
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 08:56:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,460
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 08:48:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,456
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ปีการผลิต 2566/67
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 08:05:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,455
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การควบคุมกำกับดูแลสถานบริการและสถานการประกอบที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 ธค. 66 08:01:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,454
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ภาคสมทบ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 17:40:38 น. ]

รับแล้ว : 182 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 228 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,453
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?มารยาทไทย และมารยาทในสังคม? (ภาคเหนือ)
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 16:52:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,452
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?มารยาทไทย และมารยาทในสังคม? (ภาคเหนือ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 16:51:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,451
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ?มารยาทไทย และมารยาทในสังคม? (ภาคเหนือ)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 16:50:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,450
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม กรณีฝุ่นละอองขนามไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 16:33:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,449
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยประเมินผลโครงการการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 16:26:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,448
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พย. 66 16:23:58 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,779 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๘๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖