สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,543
 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 11:12:14 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,542
 เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 11:12:12 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,541
 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 11:08:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,539
 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 11:04:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,536
 เรื่อง : แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:59:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,535
 เรื่อง : แจ้งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:56:08 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,532
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันยาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:44:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,531
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขยายเวลาการแก้ไขปัญหาปรับปรุงฐานข้อมูลรายการทะเบียนครอบครัว
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:30:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,530
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมวิ่ง ปั่น ปัน สุข
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:28:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,529
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:22:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,528
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 10:10:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,527
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:59:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,526
 เรื่อง : เชิญประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลกให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่านโอนในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:58:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,525
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:57:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,524
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติสำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธยฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:48:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,523
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:41:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,522
 เรื่อง : ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:32:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,521
 เรื่อง : รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:27:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,520
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 09:03:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,519
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสรรค์ 2023
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 4 พย. 65 08:58:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68   | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๐๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖