สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,106
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อรับมือผลกระทบ (ป้องกัน/ลดผลกระทบ) จากสถานการณ์เอลนิโญ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:16:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,104
ด่วนมาก


 เรื่อง : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:14:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,102
 เรื่อง : การขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:12:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,101
 เรื่อง : การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:09:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,099
 เรื่อง : การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากสำนักงานที่ดินอำเภอไปกำหนดไว้ในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:04:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,098
ด่วนมาก


 เรื่อง : แนวทางการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:03:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,096
ด่วนมาก


 เรื่อง : แนวทางการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 09:59:55 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,095
 เรื่อง : การขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 09:53:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,094
 เรื่อง : มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพิ่มเติมฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 09:50:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,093
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 09:48:48 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,092
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 09:41:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,090
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 09:07:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,088
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 3. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 08:51:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,087
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 08:36:55 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,086
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 17:30:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,085
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 17:29:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,084
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 17:04:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,083
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อปิดประกาศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 17:01:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,082
 เรื่อง : ขอแจ้งแผลการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 16:28:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,081
 เรื่อง : ขอแจ้งแผลการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พย. 66 16:15:09 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,783 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68   | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๒๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖