สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 34,588
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:21:42 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,587
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการชักซ้อมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กเเรกเกิด
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:13:20 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,586
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:12:41 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,585
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชักซ้อมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:10:45 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,582
 เรื่อง : ขอเเชิญประชุมชักซ้อมโครงการเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:02:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,581
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการชักซ้อมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 09:58:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,580
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 09:21:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,579
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิยประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 09:16:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,578
 เรื่อง : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 09:01:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,577
 เรื่อง : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 09:00:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,576
 เรื่อง : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 08:53:23 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : -1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,575
 เรื่อง : การคัดเลือกคนดีศรีอุตรดิตถ์ "บุคคลต้นแบบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 399 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 08:46:19 น. ]

รับแล้ว : 182 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 217 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,574
 เรื่อง : การยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนคุณธรรม
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 08:27:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,573
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิดงาน การจัดงาน "เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ประจำปี 2565"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 20:29:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,571
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผูทรงคุณวุฒิ
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 18:35:02 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,569
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผูทรงคุณวุฒิ
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 18:28:25 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,568
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผูทรงคุณวุฒิ
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 18:25:28 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,567
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผูทรงคุณวุฒิ
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 18:23:02 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,564
 เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผูทรงคุณวุฒิ
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 18:16:17 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,562
 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 13 กย. 65 17:57:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๘,๑๓๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖