สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,998
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ - ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับเมือง)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:34:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,997
 เรื่อง : การจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:34:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,996
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ในการจัดจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:29:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,995
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space หัวข้อ ?Face of OpenGov การเดินทางสู่การเปิด ให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาภาครัฐ?
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:29:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,994
 เรื่อง : การบริการประชาชนสำหรับการออกหนังสือให้ความยินยอม (Letter of Consent) และหนังสือมอบอำนาจ(Power of Attorney) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:28:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,993
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:21:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,992
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำชับการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:21:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,991
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 09:11:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,990
 เรื่อง : แจ้งผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนและสมควรได้รับการวงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พศ 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 29 พค. 66 08:58:47 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,989
 เรื่อง : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 28 พค. 66 19:15:43 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,988
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 28 พค. 66 19:13:03 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,987
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandMaps)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 17:55:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,986
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandMaps)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 17:51:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,984
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 17:09:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,983
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการปลูกต้นพลังงานในพื้นที่นาดอน
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 2. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 16:38:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,982
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 5/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 16:34:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,981
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo ? social Map) ระดับอำเภอ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 16:16:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,980
 เรื่อง : การเตียมการป้องและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2566
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 16:07:27 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,979
 เรื่อง : การเตียมการป้องและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 16:03:11 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,978
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และสอบ ข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่น คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 15:48:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๒๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖