สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,448
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 17:08:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,447
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเครือข่ายการดำเนินงานความเท่าเทียมทางเพศจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 16:27:25 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,446
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 16:17:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,445
 เรื่อง : การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน 2.67
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:58:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,444
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:56:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,443
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:52:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,442
 เรื่อง : การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:42:51 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,441
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:38:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,440
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:37:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,439
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันยาเสพติด 67
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:37:46 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,438
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:35:56 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,436
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาในรายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 15:16:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,435
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 14:55:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,433
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 14:52:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,432
 เรื่อง : ตอบรับร่วมพิธีเปิดงานยกระดับงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 14:51:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,431
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ของกองอาสารักษาดินแดน
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 14:49:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,429
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำชับกวดขันการอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมควัน หรือวัตถูอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 14:00:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,428
 เรื่อง : ขอรับการสนันสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 13:47:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,427
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายอำเภอท่าปลา ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 13:41:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,426
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนันสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 13:39:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,848 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๓๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖