สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,136
 เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 15:24:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,134
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติภายใต้การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 14:14:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,131
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 13:16:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,129
 เรื่อง : แบบรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 13:12:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,128
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 13:01:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,126
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำนเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:48:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,125
 เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี กรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:45:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,123
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมมือดำเนินการชุมชนต้นแบบกำจัดไวรัสตับอักเสบ ชี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:31:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,121
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมมือดำเนินการชุมชนต้นแบบกำจัดไวรัสตับอักเสบ ชี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:19:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,120
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:11:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,119
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบููรณาการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:07:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,118
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดศูนย์คัดกรอง และควบคุมคุณภาพมาตรฐานศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 12:03:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,117
 เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 11:50:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,116
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 10:23:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,114
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 09:48:49 น. ]

รับแล้ว : 204 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 204 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,113
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 09:02:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,112
 เรื่อง : แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 138 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 09:00:58 น. ]

รับแล้ว : 95 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,111
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิค
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 พย. 65 08:15:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,109
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 17:19:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,108
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการเพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 16 พย. 65 16:45:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43   | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๕๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖