สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,646
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพทอดกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 56 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 13:06:16 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,645
 เรื่อง : ขอรับสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 12:55:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,643
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 12:53:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,642
 เรื่อง : แก้ไข ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 12:00:12 น. ]

รับแล้ว : 199 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 211 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,640
 เรื่อง : ขอเชิญส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากการกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 11:18:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,639
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด ประจำปี 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 11:14:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,638
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:24:45 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,637
 เรื่อง : ขอให้คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:16:02 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,636
 เรื่อง : แจ้งแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:14:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,635
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.หาดงิ้ว [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:12:30 น. ]

รับแล้ว : 69 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,633
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS)
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาอิน [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:09:54 น. ]

รับแล้ว : 199 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 211 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,632
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:01:55 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,631
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 88 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ผาเลือด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:01:20 น. ]

รับแล้ว : 79 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,630
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 10:00:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,629
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)
ผู้รับ : 258 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 09:55:05 น. ]

รับแล้ว : 104 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 154 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,628
 เรื่อง : แจ้งเรื่องเข้าวาระการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 09:44:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,627
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนพฤศจิกายน2566)ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 09:43:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,625
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 09:33:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,624
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเช้าร่วมประชุมพัฒนาขึดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายประเทศด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 09:33:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,623
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเช้าร่วมประชุมพัฒนาขึดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายประเทศด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 พย. 66 09:32:03 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43   | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๑๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖