สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,845
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 14:41:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,844
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 403 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 14:36:54 น. ]

รับแล้ว : 196 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 207 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,843
 เรื่อง : การดูแลและเฝ้าระวังไฟฟ้าในวันเลือก สว
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 14:00:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,842
 เรื่อง : ขอข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:56:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,841
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมเวทีสานพลังชุมชนล้อมรักษ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:54:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,840
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:48:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,839
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:47:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,838
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพรระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:46:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,837
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการจำหน่ายอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:44:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,836
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:41:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,835
 เรื่อง : โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชา "ชนะมาร"(เหล้า/บุหรี่/พนัน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:31:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,834
 เรื่อง : โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชา "ชนะมาร"(เหล้า/บุหรี่/พนัน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:29:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,833
 เรื่อง : โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชา "ชนะมาร"(เหล้า/บุหรี่/พนัน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 13:28:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,832
 เรื่อง : การขับเคลื่อนข้อสเนอการกระจายอำนาจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผุ้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตุ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 12:52:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,831
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : (แก้ไข) ขอขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 11:45:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,830
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกรางวัล Green & Healthy Community Aeards ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 11:44:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,829
 เรื่อง : ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นางพญา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 10:58:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,827
 เรื่อง : การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 10:40:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,826
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 (ประเทศไทย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 10:39:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,825
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผู้รับ : 1. อบต.นานกกก 2. อบต.ฝายหลวง 3. อบต.แม่พูล 4. เทศบาลตำบลพระเสด็จ 5. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 10:35:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,837 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43   | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๖๒๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖