สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 20,351
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.5/ว 940 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 920 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง หลัก
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:47:11 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,350
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.5/ว 940 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 920 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง หลัก
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:43:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,349
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.5/ว 940 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 920 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง หลัก
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:41:53 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,348
 เรื่อง : การอบแห้งเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทต.บ้านโคก
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:36:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,346
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 919 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:32:32 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,345
 เรื่อง : ขอแก้ไขผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:32:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,344
 เรื่อง : การอบแห้งเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โรงอบไร่อ้อย)
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:29:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,343
 เรื่อง : การสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อบต.ผักขวง
ผู้รับ : 1. อบต.ผักขวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:27:51 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,342
 เรื่อง : การสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อบต.ท่ามะเฟือง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 11:24:54 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,339
 เรื่อง : แนวทางการดำเนินงาน และแผนการฉีดวัคซีนควบคุมโรคลัมปี สกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 10:30:42 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,338
ด่วน


 เรื่อง : รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 10:09:16 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,337
ด่วน


 เรื่อง : รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 10:06:02 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,336
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมปฎิบัติการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:59:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,335
ด่วน


 เรื่อง : รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:53:55 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,334
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
ผู้รับ : 156 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:52:15 น. ]

รับแล้ว : 110 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,332
 เรื่อง : แจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:45:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,331
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 919 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:44:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,330
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:42:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 20,326
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 921 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และะยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:33:49 น. ]

รับแล้ว : 40 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 20,325
 เรื่อง : ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 921 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และะยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 ตค. 64 09:30:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43   | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๔๙,๗๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖