สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 45,957
 เรื่อง : เชิญอบรมโครงการ ขับเคลื่อนการสร้างคนไทยคุณภาพ อุตรดิตถ์เมืองแห่งสุขภาวะทุกช่วงวัย ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 14:04:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,956
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการประกวดการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2556
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 4. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 14:00:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,954
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการสัมมนาโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง
ผู้รับ : 108 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:49:00 น. ]

รับแล้ว : 62 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,953
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:48:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,952
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานผลการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครองอย่างมีชีวิตและยั่งยืน ภายใต้หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:46:17 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,951
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:41:29 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,950
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space ครั้งที่ 6 หัวข้อ Face of OpenGov การเดินทางสู่การเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาภาครัฐ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:35:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,949
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม OpenGov Space ครั้งที่ 6 หัวข้อ Face of OpenGov การเดินทางสู่การเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาภาครัฐ
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:34:25 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,948
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาฯ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:31:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,947
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:25:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,946
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:22:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,944
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 13:17:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,943
 เรื่อง : ชี้แจงแนวทางการประเมินครัวเรือนสะอาด ฯ ต้นแบบ ตามโครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 12:51:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,942
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 12:28:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,941
 เรื่อง : เชิญหารือร่วมกับธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโพ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 12:25:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,940
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 12:11:49 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 45,939
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 11:50:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,938
 เรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 11:35:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,936
 เรื่อง : เชิญนักเรียนเข้าอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 11:20:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 45,935
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 26 พค. 66 11:20:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๘,๘๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖