สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 54,193
 เรื่อง : การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ผู้รับ : 241 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:12:23 น. ]

รับแล้ว : 177 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 64 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,192
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:08:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,191
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:07:14 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,190
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมศอ.ปส.จ.เดือนพฤศจิกายน แจ้ง มรอ.
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:05:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,189
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.พย.66 แจ้งมทบ.35
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:01:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,188
 เรื่อง : การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 10:01:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,187
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.พ.ย.66 แจ้งหน่วยงาน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:56:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,186
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องเล่นฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:50:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,185
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:47:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,184
 เรื่อง : สำรวจผักตบชวา
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:47:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,183
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมแถลงข่าว พิธีเปิด มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:46:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,181
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.พย.66 แจ้งหน่วยงาน
ผู้รับ : 39 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:44:00 น. ]

รับแล้ว : 36 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,180
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 161 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:42:57 น. ]

รับแล้ว : 109 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 54,178
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:41:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,176
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศิจกายน 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:40:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,175
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:31:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,174
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:30:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,173
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ (กอช.) ในกลุ่มนักเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 27 พย. 66 09:24:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,172
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ตู้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 3. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 5. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อาทิตย์ 26 พย. 66 19:10:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 54,171
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และคณะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 25 พย. 66 09:56:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,777 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๖๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖