สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,500
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:22:03 น. ]

รับแล้ว : 203 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 207 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,499
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการ kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 2. กองพันทหารม้าที่7 3. กรมทหารม้าที่2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 15:17:37 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,498
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:57:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,497
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว659 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการราายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญีกลาง
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:54:02 น. ]

รับแล้ว : 43 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,496
 เรื่อง : การจัดกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม กรณีแทนตำแหน่่งว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.คอรุม [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:41:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,495
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:26:30 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,494
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:24:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,493
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 2. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 14:24:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,492
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 13:27:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,491
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์ 2. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 13:24:05 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,489
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 11:39:07 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,488
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เปลี่ยผู้เสพเป็นผู้ป่วย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 11:38:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,487
 เรื่อง : ขอสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธาณสุข และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ สำหรับการจัดสรรวัตซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 11:31:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,485
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุตดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 11:08:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,484
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์(SCP) ครั้งที่ 10/2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 11:08:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,483
 เรื่อง : ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2567
ผู้รับ : 241 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 11:00:25 น. ]

รับแล้ว : 179 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 62 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,482
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุตรดิตถ์(ผู้แทนภาคประชาสังคม)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:59:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,481
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 36/2566 ครั้งที่ 37/2566 และครั้งที่ 38/2566
ผู้รับ : 234 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:55:52 น. ]

รับแล้ว : 176 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 58 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,480
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมใช้งานระบบ/แอปพลิเคชัน สอนบัดดี้ (ฺBuddy Care)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:54:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,479
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 13 พย. 66 10:48:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,786 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50   | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๘,๒๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖