สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,338
 เรื่อง : เชิญร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 13:12:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,337
 เรื่อง : เชิญร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 13:06:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,336
 เรื่อง : การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์สถานการณ์โควิท19
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:54:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,335
 เรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรให้บริการสาธารณะโดยให้มีส่วนร่วมของประชาชนรุ่นที่ 26
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:51:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,334
 เรื่อง : ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่18
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:49:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,333
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หนังสือขอให้จัดส่งโครงการจัดการพลังงานชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:36:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,332
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หนังสือขอให้จัดส่งโครงการจัดการพลังงานชุมชน (เอกสารแนบ)
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:34:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,331
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หนังสือขอให้จัดส่งโครงการจัดการพลังงานชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:30:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,330
 เรื่อง : การประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 11:15:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,329
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำเดือนเมษายน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:55:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,328
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:32:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,327
 เรื่อง : การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:22:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,326
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:22:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,325
 เรื่อง : การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อนฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:14:18 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,324
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพเพาะเลี้ยงกบนา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:13:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,323
 เรื่อง : กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหารฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 10:11:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,322
 เรื่อง : อนุมัติให้หน่วยงานอื่นเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนยาวและอาวุธปืนสั้นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจเพิ่มเติม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 09:58:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,321
 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 09:52:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,320
 เรื่อง : การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 09:48:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,318
 เรื่อง : การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการปกครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 มิย. 65 09:43:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50   | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖