สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,956
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกาตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 11/2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 09:14:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,955
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานคลังจังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 08:48:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,954
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 08:40:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,953
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 11 พย. 65 08:39:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,952
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขออนุญาตเข้าผลิตสกู๊ปข่าว
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 17:05:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,951
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมเวทีสนทนากลุ่มการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 17:04:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,950
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมเวทีสนทนากลุ่มการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 17:02:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,949
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ผลการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนและศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข? แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:59:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,948
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:38:24 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,947
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:37:27 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,946
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 92 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:35:59 น. ]

รับแล้ว : 56 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 36 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,945
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:30:39 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,944
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานจำนวนหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:27:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,943
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 170 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:27:16 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 143 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,941
 เรื่อง : แบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:25:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,940
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:25:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,939
 เรื่อง : การเพิกถอนและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:24:12 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,938
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:10:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,937
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:09:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,936
 เรื่อง : โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 16:00:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50   | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๒๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖