สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 43,948
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม Kick off โครงการครัวเรือนสะอาด ปราศจากโรคภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:24:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,947
 เรื่อง : ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:20:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,946
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติผู้ยื่นคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบกฎหมาย
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:16:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,945
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:14:37 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,944
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งแผนปฏิบัติการการดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:08:42 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,943
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:06:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,941
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งแผนปฏิบัติการการดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:03:56 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,940
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อพม. จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นวิทยากรครอบครัวในระดับพื้นที่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 10:03:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,939
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน ครอบครัว ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:53:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,938
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน ครอบครัว ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:51:44 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 43,937
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน ครอบครัว ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า 2. อบต.ท่ามะเฟือง 3. อบต.แม่พูล 4. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:39:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,936
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน ครอบครัว ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:38:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,935
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานวันผูู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:37:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,934
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:36:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,932
 เรื่อง : รายชื่อวิทยากรเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:24:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,931
 เรื่อง : รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:18:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,930
 เรื่อง : รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:17:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,929
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ส่งใหม่)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:08:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,928
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 09:02:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 43,926
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม (ด้านไฟฟ้า) และพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้ามเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 เมย. 66 08:47:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111   | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๙,๑๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖