สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 18,893
 เรื่อง : การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 10:20:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,891
 เรื่อง : ขอความร่วมมือทบทวนโครงการและกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 10:13:11 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,890
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือทบทวนโครงการและกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 10:10:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,887
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ..2566-2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานประมงจังหวัด 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:53:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,886
 เรื่อง : สรุปมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศสำหรับสถานที่พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 )
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:51:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,885
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพิจารณืร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:49:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,884
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการเร่งรัดฯ ในห้วง 6เดือนหลัง ปี 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:32:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,883
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:31:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,882
 เรื่อง : การดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBTx) 2564
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:30:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,880
 เรื่อง : การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 09:02:00 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,879
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุม และป้องกันโรคลัมปี สกิน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 27 สค. 64 08:48:46 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,878
 เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1-2564
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 18:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,877
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลด้านผลผลิตลองกอง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 17:43:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,875
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:44:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,874
 เรื่อง : โทรสารแจ้งเตือน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:43:12 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,873
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบข้อมุลการใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:27:17 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,872
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ภายใต้คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 เอกสารแนบ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:13:02 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 18,871
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ภายใต้คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 เอกสารแนบ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:09:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,870
 เรื่อง : ขอเชิญคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและโครงการ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ภายใต้คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:04:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 18,869
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 26 สค. 64 16:00:23 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,044 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111   | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๓,๘๕๐,๓๙๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖