สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,333
 เรื่อง : (เอกสารตัวจริงส่งทางไปรษณีย์) การส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จัหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 391 เมตร
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 15:32:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,332
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 15:24:47 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,331
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการเเละให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 4. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 5. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 15:01:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,330
 เรื่อง : การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:39:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,329
 เรื่อง : ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น "พลังพระชินเรศร์"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:35:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,328
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:32:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,326
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:29:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,325
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกอบรมครู ก
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:26:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,324
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:25:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,323
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล รุ่น ?พลังพระชินเรศวร์?
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:10:38 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,322
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 14:08:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,320
ด่วน


 เรื่อง : การขับเคลือนบูรณาการด้านการบำบัดฟื้นฟู ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 13:22:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,319
 เรื่อง : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ/สถานศึกษาในสังกัด ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:54:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,318
 เรื่อง : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชาร/สถานศึกษาในสังกัดศธ ประจำปีงบประมาณ พศ.2567
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:49:11 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,317
 เรื่อง : แจ้งขยายระยะเวลาการส่วรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารคาวมเสี่ยงทุจริต
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:35:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,316
 เรื่อง : การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามภารกิจกระทรวงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยและตรวจเยี่ยมโครงการเชิงประจักษ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:30:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,315
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กรณี โรคไข้เลือดออก
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:20:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,314
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:18:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,313
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 11:15:44 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,312
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลกินปลากินไข่ ชมแพไฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 พค. 67 10:59:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111   | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๐๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖