สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,050
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
ผู้รับ : 1. การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:54:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,049
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:50:38 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,048
 เรื่อง : การให้บริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:44:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,047
 เรื่อง : การขออนุญาตปิดการจราจรเพื่อจัดกิจกรรมถนนคนเดินอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:43:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,046
 เรื่อง : ขอแจ้งแผนการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำปาด 2. เทศบาลตำบลทองแสนขัน 3. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:42:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,045
 เรื่อง : ขอเลื่อนเวลาการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:39:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,044
 เรื่อง : ขอเลื่อนเวลาการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. อบต.ถ้ำฉลอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:36:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,043
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนด้านพัฒนาครอบครัว ศพค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:19:27 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,042
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2565
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:18:45 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,041
 เรื่อง : การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:18:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,040
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนด้านพัฒนาครอบครัว ศพค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2566
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:18:01 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,039
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:17:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,038
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนด้านพัฒนาครอบครัว ศพค.จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2566
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:16:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,036
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 15:05:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,035
 เรื่อง : การติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลด่านนาขาม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:50:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,034
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:28:07 น. ]

รับแล้ว : 211 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 197 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,033
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนคนไทย คุณภาพทุกช่วงวัยสู่เมืองต้นแบบสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตุถ์ (ส่งใหม่)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:25:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,032
 เรื่อง : การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:19:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,031
 เรื่อง : การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:16:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,030
 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธค. 65 14:15:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111   | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๖,๘๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖