สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,137
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา)
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:46:00 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,136
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่้งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:16:42 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,135
 เรื่อง : การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 10:10:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,134
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ(Goverment Data Catalog)
ผู้รับ : 40 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:53:35 น. ]

รับแล้ว : 38 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,133
 เรื่อง : การจัดทำรายงานการติดตามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (lndicative Country Pipeline and Monitoring Report : ICPM) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ปี 2567-2569
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:44:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,132
 เรื่อง : การจัดทำรายงานการติดตามและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ (lndicative Country Pipeline and Monitoring Report : ICPM) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ปี 2567-2569
ผู้รับ : 153 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:43:49 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,131
 เรื่อง : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:25:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,130
 เรื่อง : ขอข้อมูลผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:24:56 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,129
 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:23:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,128
 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:21:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,127
 เรื่อง : การให้บริการ "จองชื่อสกุลออนไลน์ 1,010 ชื่อสกุลไทยมหามงคล" ตามโครงการให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:17:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,126
 เรื่อง : รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:16:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,125
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:15:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,124
 เรื่อง : แจ้งผลการให้สิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา 35
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 09:12:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,123
 เรื่อง : การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 08:50:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,122
 เรื่อง : การรับฟังความคอดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่องมาตรการป้งกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟพลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 08:48:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,121
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เตรียมความพร้อมในการพัฒนามาตรบานการบริการประชาชนตามแนวทางสุนยืนาชการสะดวก GECC
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 08:43:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,120
 เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร ?ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์?
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 08:41:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,119
 เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร ?ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์?
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 08:40:17 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,118
 เรื่อง : ซักซ้อมแผนแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 08:35:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,611 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107   | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๕,๓๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖