สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 44,674
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 16:25:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,673
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 16:23:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,671
 เรื่อง : หารือแนวทางปฏิบัติในการนำไม้ท่อนที่ขึ้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 15:51:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,670
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 182566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 15:42:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,669
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 15:39:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,668
 เรื่อง : รายงานตำแหน่งสายงานบริหารว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 15:37:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,667
 เรื่อง : (ส่งใหม่) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารรสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 15:14:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,666
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารรสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 15:13:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,665
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินราคารื้อถอนอาคาร
ผู้รับ : 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:55:46 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,664
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:41:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,663
 เรื่อง : ส่งใบตอบรับกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:26:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,662
 เรื่อง : ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:18:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,660
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 24 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:16:20 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,659
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารรสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ลับแล
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:13:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,658
 เรื่อง : กำซับมาตรการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริง หรือเทศกาลสำคัญ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 14:03:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,654
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 13:38:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,653
ด่วนมาก


 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 13:12:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,652
 เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้รับ : 151 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 13:00:50 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,651
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 12:04:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,649
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 เมย. 66 12:02:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78   | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๘,๘๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖